שם הגדולים (קרענגיל)/הסכמות

א - מאיר הכהן ראפאפארטעריכה

הסכמה מהגאון הדול שבח עוז ומגדול, מנורה הטהורה, מי כמוהו מורה, קופת הרוכלין, מגליתא מעליותא, גלי עמיקתא ומסתרתא, שושילתא דיחוסא וכו' כקש"ת מו"ה מאיר הכהן ראפאפארט שליט"א מלפנים אבד"ק לוקאווי, וכעת ראבדפ"ק קראקא יצ"ו.

ב"ה

העיר ה' את רוח ידידי הרב וכו' מו"ה מנחם מאנדל קרענגיל נ"י לחדש אור הספר הנכבד "שם הגדולים" להגאון הקדוש חיד"א זלה"ה, להביאו לביהד"פ עם הוספות רבות הגהות "מנחם ציון" וקנטרסי "שארית ציון ופליטת סופרים". שמתי עיני על הערותיו ועל דבריו, ומצאתי בו חדשות ונצורות, כי מלבד שידידי הרמ"ק נ"י כבר יצא לו מוניטין בחכמת התורה בחיבוריו ספר תורת עירובין, טירת כסף ושערי גאולה, עוד הוא בלשן גדול בספרי ראשונים ואחרונים והוציא מהם פנינים ואבני חפץ, להאיר ולהעיר על הספר שה"ג עד כי בצדק נאמר שהספר הנ"ל לבש עתה צורה חדשה, יתענגו בו כל דורשי קדמוניות להבין שנות דור ודור.

וע"כ אקוה כי ידעו להוקיר ערך הפועל והפעולה לקוח מאתו הספר בכסף מלא ויביאו ברכות לתוך ביתם זכות הגאונים הקדושים הנזכרים בספר הזה יגן עליהם ועלינו, כי יושע יהודה וישראל בימינו, כנפש הכו"ח לכבוד עמלי תורה פה קראקא יום ג' שמות תרס"ה לפ"ק.

מאיר הכהן ראפאפרט
מלפנים אבד"ק לוקאווי


ב - אליהו חזן ס"טעריכה

רבא דאומתא, אסקולוסתיקא דאורייתא, ליתא ואריתא, יקרי' מלי ארעתא, הוד והדרתא' ורדא כלילתא, חנות מזיונתא, זהורית לבינתא, נבגא דברכתא, סיהרא באשלמותא, טורא רמתא, הג"מ אליהו חזן ס"ט, האבד"ק אלכסנדריא של מצרים יע"א (מלכא צבי ביקרי', חכם באשי יתקרי) בהמ"ח שו"ת תעלומות לב.


ב"ה

אנכי בדרך נחני ה' פה העיר המהוללה עוב"י קראקא יע"א לאסיפת הרבנים הקדושה, ובא לפני מע' הרב וכו' כמוהר"ר מנחם מאנדל קרענגיל נ"י אשר כבר הוציא לאור חבורים נחמדים ספר טירת כסף וספר שערי גאולה וכו' ועתה עומד על מכבש הדפוס ספר "שם הגדולים השלם" להגאון חיד"א ז"ל עם הנוספות שלא באו בספר הנזכר הוסיף מדיליה מע' המו"ל עם הגהות והערות נחמדות הכי קרא בשמם הגהות מנחם ציון, ושש לבי בקרבי בראותי כי המלאכה אשר בה כוננו ידיו הוא דבר חשוב שקובע ברכה לעצמו, כי הוא ביאור על מה שכתוב בספר וידיו רב לו הנוספות חדשות, ובכן לפעלא טבא אמרינן איישר חיליה, יהי ה' אתו ויעל, וישלח עזרו מקדש לברך על המוגמר, ויפוצו מעינותיו החוצה להוציא לאור ספרים רבים ונכבדים כברכת המדבר, לכבוד הרב המחבר נ"י.

פה עוב"י קראקא יע"א בש"א לחודש מנחם אב סדר ואהבך וברכך והרבך, דהאי שתא מבורכ"ת לפ"ג, והוא
הצ' אליהו חזן ס"ט
חונה בעוב"י אלכסנדריא של מצרים יע"א


ג - נפתלי משכיל לאיתןעריכה

מכתב עוז! מידידי הרב חכם הכולל, נודע ביהודה ובישראל שמו מהלל, הבלשן המבקר מו"ה נפתלי משכיל לאיתן ז"ל ממינסק (בהמ"ס סדר הדורות השלם) בהגאון המפורסים בהמ"ס משכיל לאיתן וכו' זצ"ל.


בשם ה'! ב' דר"ח מרחשון שנת מאירו"ת עינים לפ"ק, מינסק

כבוד מר ידידי הרה"ג וכו' מו"ה מנחם מאנדל נ"י קרענגיל בקרית עוז קראקא

התבוננתי ידידי הרב! וכונתי לבי להערותיך ותוספותיך לספר רב הערך "שם הגדולים" להגאון חיד"א ז"ל האמנם לא היה לפני רק הקונטרס מאות א' אבל עברתי על פני כלו בשום לב ועין בוחן ודי הוא להוכיח במישור על הכלל כי כלו מחמדים -- ספר "שם הגדולים" גם עד היום יפה אף נעים ונערץ בסוד קדושים וחכמים, ואתה הבאתי עוד בעדי עדים, וכללת את יפיו למאד, לשמע אוזן כי תשים תוספות והארות לספר ההוא היה שער בנפשי כי ימצאו בהם דברי חפץ, כי ידעתי מאז את כבודך לרב וגדול בתורה ולחופש מטמונים, אבל טוב מראה עינים מהלך נפש כי עברת את השערתי ותמוד לי בגודש. -- אבל כרוב למהללם, אביאך במשפט על כל נעלם, למה תחבשם בטמון ותסתירם בסתר כנפיך, הכי צרה עיניך כי יתענגו עליהם דורשי רשומות, אם ימלאו העבים מטר על הארץ יריקו הוציאם נא אלינו ונדעם, רבים יהודוך כל חוקרי שפוני טמוני דורות עולמים יהללוך סלה, דורשי זכרונות חכמי וגדולי עמנו בדורות שהיו לפנינו ישאו מדברותיך, ויתנו כמוד לשמך וגם אני בתוכם אוהבך לנצח

נפתלי משכילאיתן