שם הגדולים (קרענגיל)/חלק ב/צ


שם הגדולים (מהדורת קרענגיל, 1958) - להרב חיד"א

חלק א - מערכת סופרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק ב - מערכת ספרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | סדר תו"א | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הסכמות הקדמות ושונות דקדוקי סופרים תו חיים (תולדות החיד"א) רשימת ספרי החיד"א

מערכת צ'עריכה

(א) צאן קדשים - על סדר קדשים מהגאון הרב תורת חיים וחבירו מ' מדרכי(א) והגהות נכד הרב תורת חיים(ב).

(ב) ספר הצבא - להרז"ה במדות התלמוד והרמב"ן השיגו ונדפס בתמים דעים סימן רכ"ה וסימן רכ"ו כמ"ש בנדפס מערכת זיי"ן (עיין רבינו זרחיה בח"א).(ג)

(ג) צבאות ה' - אחד ממאמרות שחיבר הרמ"ע ונדפס בעיר האמבורג שנת תכ"ג.

(ד) צדה לדרך - מרבינו מנחם ן' זרח(ד) תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש ורבינו יהושע בן שועיב, והיה רב באלקלעה ואח"כ היה רב בטוליטולה וחיבר הספר לתועלת השר שמואל אברבנאל אשר הוא בחצר המלך וטרדותיו ופרשת דרכיו מונעים שלא ללמוד, ועברו על הרב מנחם הנזכר כמה צרות וגרושין וטלטולים ע"ש ועיין בח"א מערכת מ"ם אות מ"ם (עיין מ' מנחם ן' זרח בח"א). וכתב הרב בהקדמתו כי למד התלמוד בתוספות רבינו פרץ וזרעים וטהרות בפי' הרא"ש עם רבינו יהודה בנו רבו וע"ש באורך, ומן הספר ניכר גדולתו בתורה ושאר חכמות ומוס"ר מלכים פתח שקיצר חובות הלבבות בעשרה פרקים שילמדו בעשרת ימי תשובה. ובשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' ס"ו כתב "ספר צדה לדרך שנמשך בכל מקום אחר הרא"ש שהיה אבי זקנו", עכ"ל. והוא אגב שיטפיה שהרב צדה לדרך היה תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש והיה צריך לכתוב שהרא"ש אבי רבו.

(ה) צדה לדרך - מהרב באר שבע על פי רש"י והרא"ם כמ"ש בנדפס מערכת י' (עי' מ' יששכר מגוריציאו בח"א).

(ו) צדקה לחיים - (עי' מ' נהוראי ג' ארמון בח"א).

(ז) צהרים - חיבור קדמון בדיני איסור והיתר מזכירו באו"ה בכמה דוכתי ומהם כלל יו"ד אות כ', וכלל י"ז אות י"ג, וכלל כ' אות ט"ו, וכלל מ' אות י"ד, וכלל מ"ד אות א', ע"ש.

(ח) צוף דבש -(ה) (עי' מ' וידאל צרפתי בח"א).

(ט) צור תעודה - על הלכות שלוחין מהרמב"ם ושקלא וטריא. חיברו מהר"ם מרזוק וחיבר קרבן אליצור על מסכת ע"א וקצת שו"ת וחיבר פדה צור דרשות.

(י) צורך - סמ"ק מצורך הוא עם הגהות רבינו משה מצורך כמ"ש מהריק"ו בתשו'.

(יא) צורת הבית - להרב תי"ט על בנין בית ג' ופסוקי יחזקאל.(ו)

(יב) צח ואדום - (עיין דגול מרבבה).

(יג) צחות ומאזנים - על חכמת הדקדוק מהראב"ע ז"ל.

(יד) ציון לנפש חיה - שיטות הגאון מהר"ר יחזקאל ז"ל אב"ד ור"מ דק"ק פראג בפלפול עצום למסכת פסחים ברכות ביצה(ז). וקרא ספרו על שם מרת אמו נ"ע כאשר עשה בשו"ת שקרא הספר "נודע ביהודה" לכבוד מר אביו ז"ל. וצל"ח למסכת פסחים נדפס בחיי הרב ז"ל ונראה מס' דגול מרבבה שנדפסה שיטת ברכות ורוצים להדפיס שיטת ביצה אך עדיין לא בא לידינו כ"א צל"ח פסחים. ושמעתי שכבר נדפסו על ברכות וביצה. ויש לו עוד תשובות וקצת מ"ב על נודע ביהודה ודרושים נחמדים ומתוקים(ח).
עתה בא לידי על מסכת ברכות והדפיסו בן הרב ז"ל.

(טו) ציוני - חיברו הרב ר' מנחם ציוני על התורה ע"פ הסוד, ויש בו חידושים נוראים ובנה ספרו על הזהר וספר הבהיר ופיר' הרמב"ן וכתר ש"ט ויתר ספרי מקובלים, והוא היה משפיר"א ונדפס בקרימונה שנת ש"ך.

(טז) ציצים ופרחים - חיבר הרב יעב"ץ גימטריאות במספר שמות הקדש וסודות ונדפס.

(יז) ציצית נובל - (עיין תעלומות ומקורות חכמה).

(יח) צל עולם - ספר בחכמות למודיות טבעיות והוא ספר קדמון והיה ביד יחידי סגולה כ"י ונדפס באמשטרדם שנת תנ"ז ומלא מחידושי העולם(ט).

(יט) צמח דוד - להרב הגדול מהר"ר יוסף דוד על התורה על סדר הפרשיות ביאור פסוקים ומאמרים דרך דרש ועפ"י הדין ובסוף כל פרשה קצת על ההפטרה ורמזי הפרשה. חיבור נאה ונחמד. ונדפס מחדש על ג' ספרים בראשית שמות ויקרא(י).

(כ) צמח צדיק - לגורי האר"י ז"ל והגהות מהר"י צמח ז"ל בפסוקי אליהו ואלישע ושאר ענינים(יא). נדפס בעיר קארעץ שנת תקמ"ה.

(כא) צמח צדק - שו"ת הגאון מ' מנחם מענדל אב"ד דק"ק ניקלשבורג(יב) והגהות מהרב בנו אשר מלא מקומו והיה אב"ד בק"ק הנזכר ועמ"ש במחזיק ברכה יורה דעה סי' ג"ן אות ט"ז בס"ד. ולעיל מערכת מ"ם אות קמ"א ע"ש. (עיין מ' מנחם מענדל אבד"ק ניקלשבורג בח"א).

(כב) צניף מלוכה - להרב מהר"ר יעקב ן' נעים ז"ל בסוף ספר משכנות יעקב בדין כבוד המלך.

(כג) צנצנת המן - על קצת אגדות להרב מנחם מן מליסא ונדפס באופיבאך שנת תפ"ו.

(כד) צנצנת מנחם - ביאור מאמרים תמוהים בדרך חורפא והקדמות נפלאות. נדפס בברלין שנת פ"ת חיברו הגאון מהר"ר מענדיל תלמיד הגאונים מהר"ר העשל והרב בה"ז(יג), ויש לו ח"ב מס' זה ולחם מנחם שו"ת ועל הש"ס וס' קדשים וטעמי מנחם על רש"י.

(כה) צפחת המים - עה"ת הזכירו הרב כנה"ג י"ד סימן ר"ם ובלשונות שבסוף חלק א"ח ושאר דוכתי.

(כו) צפנת פענח - חיבר ראב"ן מדינים ומזכירים אותו המרדכי ושאר פוסקים. וכ"כ הרא"ש בתשו' כלל פ"ד סי' ג' ובחיבור זקני ראב"ן הנקרא צפנת פענח ע"ש. וכ"כ מהרש"ל בתשובה סי' כ"ט. ולפי זה לא צדקתי במה שחשבתי צפנת פענח וראב"ן לשנים בס' הקטן ראש דוד דף כ"ג ע"א וכמ"ש בפאת הרא"ש ע"ש(יד).

(כז) צפנת פענח - דרושים נפלאים להרב מוהרימ"ט(טו).

{{שם הגדולים ערך ספר|כח|להרב המחבר כתונת פסים(טז) בדרך ערכין הקדמות ומאמרים תמוהים נדפס בפפד"א שנת תנ"ד.

(כט) צפנת פענח - חדש מחודש (והוא צפנת פענח רביעי) דרושים על סדר הפרשיות בס' שמות והם דרושים נחמדים בדרך פרד"ס בכמה אופנים. חיברם הרב החסיד מהר"ר יעקב יוסף ול"ו רג"ל על לשונו הקדמות רבו הרב המפורסם קדוש יאמר לו מהר"ר ישראל בעל שם טוב, וידענו שכבר נדפס להרב הנזכר ספר תולדות יעקב יוסף ונותנים לו את השבח, ושם כתוב שחיבר ספר בן פורת יוסף, ונדפס צפנת פענח בעיר קארעץ שנת תקמ"ב. ובספר סדר הדורות מביא כמה ספרים אחרים קראו בשמותם צפנת פענח שלא נראו בעליל.

(ל) צרוף - ספר כ"י בחכמת הצירוף והוא עמוק עמוק ולא ידעתי מה שם הרב המחבר. וכבר כתבתי דהרב יצחק מן עכו תלמיד חבר להרמב"ן היה מתעסק בחכמת הצירוף ובאים אליו מלאכים. וראיתי איזה קונטרס מכ"י רבינו מהרח"ו עצמו בזה. ועיין בח"ב מערכת יו"ד אות כ"ב (עיין מ' יצחק דמן עכו בח"א).

(לא) צרור החיים - מהר"ר חיים יעקב תלמיד הרב מופת הדור מהרח"א חיבר על לשונות הרמב"ם ושו"ת סמא דחיי כמש"ל. (עיין סמא דחיי).

(לב) צרור החיים , צרור הכסף - חיברם רבינו חיים בר דוד תלמיד הרשב"א וצרור הכסף הוא מחולק לדרכים ושערים כמו שתראה להרב המבי"ט בראשון סי' רס"ה. (עיין ספר צרורות).

(לג) צרור הכסף - חיבר רבינו יצחק נרבוני. שיטה מקובצת בתרא דף כ"ח ע"ג.

(לד) צרור הכסף - להרב מ' אברהם גאטיניי מרבני שלוניקי והרביץ תורה בישראל והוא משו"ת וענינים והוא חיבר ס' טירת כסף מדרושים נחמדים.

(לה) צרור הכסף - (עי' צרור המור בסמוך).(יז)(לו) צרור המור - חיבור על התורה חיברו הרב מהר"ר אברהם סבע ספרדי על דרך פשט וע"ד האמת. וחיבר צרור הכסף על דינים. ומזכיר צרור המר הרב מטה משה סי' תתי"ב ויש ט"ס בשיירי א"ח סי' תר"ב וגם האחרונים סי' תכ"ח מזכירין אותו במ"ש שאין ראוי להפסיק במסעות. (ועיין מ' אברהם סבע ספרדי בח"א).

(לז) ספר צרורות - הובא בס' בית יוסף כ"כ סדר הדורות, אמנם לא יש ס' צרורות כ"א צרור החיים וצרור הכסף לרבינו חיים בר דוד תלמיד הרשב"א ועליו כותב מרן שכתוב בספר הצרורות או בעל הצרורות.

(לח) צרי היגון - להרש"ט פאלקירא בעל ספר המבקש עם הגהות מהר"ש. נדפס בהענא שנת תע"ו.(יח)

הג"ה מנחם ציוןעריכה

הערה (א): אבד"ק ברזאן ונזכר בשו"ת מהר"ם לובלין סי' קל"א וקל"ז ומנ"כ בק"ק לבוב כ"א תשרי שצ"א, ועל מצבתו נקרא משה מרדכי במו"ה נתן הכהן.

הערה (ב): והוא הרב מו"ה חיים במו"ה עוזר אבד"ק הילדסהיים המו"ל (וונדזבק תפ"ט) עם בנו מו"ה עוזר.

הערה (ג): ונדפס גם בפ"ע בעיר (שקלאב תקס"ג).

הערה (ד): נדפס בפירארה שי"ד וסביוניטו שכ"ו עם הקדמה יקרה, ונשמטה אח"כ באשמת המדפיסים, וכ' ספרו לתועלת השר דון שמואל אברבנאל, ובכ"י הנמצא בטירין מובא גם כן דינים לה' שו"ב ולא נדפסו עד היום, ואביו ואמו וד' אחים נהרגו על קד"ה והוא נמלט בעזרת הש"י כ"ג אדר שנת פ"ח.

הערה (ה): נדפס בס' נמוקי שמואל (א"ד תע"א).

הערה (ו): ונדפס גם עם מדות המזבח לח"א (פפד"מ תע"א).

הערה (ז): על פסחים נדפס בפראג תקמ"ג ועל ברכות שם תקנ"א ועל ביצה שם תקנ"ט ובווארשא שנת תרל"א נדפס כמעט לכל סדר מועד.

הערה (ח): ונדפסו אח"כ בשם דורש לציון וזה לא כביר נדפס עוד דרושים יקרים בשם דרושי הצל"ח.

הערה (ט): והוא לר' מתתי' דלקראט בעל הג"ה לספר שערי אורה.

הערה (י): שאלוניקו תקמ"ה ואח"ז נדפס גם ח"ב על במדבר דברים יהושע תהלים ואיוב וכללי הש"ס שם תקע"א.

הערה (יא): כמו עניני מצות מילה וסוד הערלה.

הערה (יב): ד"א תל"ה, והיה גם מקובל גדול וחי' פי' על עשרה מאמרות להרמ"ע וביאור מלות חמורות שבזוהר (צמח גי' מנחם וצדק גי' מענדל).

הערה (יג): והי' אבד"ק זמיגראד והעלישוי, נכד הגאון בעשו"ת איתן האזרחי, והיה גם כן תלמיד להג"מ יהודה זעלקי הנקרא דער פוזנר מגיד (ובספר קנה חכמה נדפס ממנו חי' תורה) והוא החזיר לו תלמודו ששכח מרוב התלאות מסיבת מלחמת שוועדין בשנת תי"ז ותי"ח‏[1] וכמ"ש בהקדמת ספרו שם.

הערה (יד): ונקרא גם כן בשם אבן העזר ונדפס כעת מחדש בהוד והדר עם ביאור ארוך והערות יקרות על ידי רב גדול אחד במדינת הגר.

הערה (טו): עם הקדמה נפלאה מקורות משפחת בית המבי"ט (דו"ו ת"ח).

הערה (טז): והוא לר' יוסף בר' משה מפרעמסלא.

הערה (יז): ובאוצר הספרים דק' מינכן נמצא ממנו בכ"י גם ספר אשכול הכופר על מג"א ורות ופרקי אבות ויסופר שם בהקדמה מרוב התלאות והצרות שעברו עליו, וב' בניו שמסרו א"ע על קדושת ה' וכל הונו רכושו וספריו הי' לבז ולא נשאר אתו מאומה זולת ספר צרור המור ואשכול הכופר אשר טמן אותם תחת האלה דעם(?) קרית מחוזו? (ליסאבונה) ע"ש.

הערה (יח): והוא לנחם אדם מיגונו (קרימונה שי"ז ופראג שע"ב).

פליטת ספריםעריכה

א) - צאנה וראנה, עה"ת והפטורת וח"מ בלשון אשכנז ליקוטי מדרשים ומאמרי חז"ל ע"ד מוסר. אספם וקבצם הרב מו"ה יעקב בר"י מיאנוב (א"ד תצ"ב).

ב) - צבי לצדיק, עה"ת ודרושים, להג"מ צ"ה אבד"ק ברלין. ועיין ח"א ה' ה' ובהג"ה שם.

ג) - צדיק יסוד על רות להאר"י ז"ל, וע"ל שער היחודים למהרחו"ו.

ד) - צוואות ריב"ש והנהגותיו, לר"י בעש"ט (זאלקווא תק"ה).

ה) - צוואות ר"י קצנאלבויגין אבד"ק אה"ו (א"ד תק"י).

ו) - צינה דוד, הלכות ניקור לר"ד בר' גרשון דייטש (פיורדא תק"י).

ז) - ספר הצחות להראב"ע (דו"ו ש"ו) ובפירארה ש' יבינו הצחו"ת עם ביאור לחכם אחד.

ח) - צלי אש, קיצור פירוש אברבנאל על הגדה לרי"א ממודינא.

ט) - צמח צדיק, מוסר ומדות לרי"א הנ"ל (דו"ו ש"ם) ושמו נטמן שם רק ברמ"ז.

י) - צמח דוד, ב' חלקים, לר"ד גאנז, תולדות ומאורעות חדשות ונצורות בקצור מראשית הבריאה עד שנת שנ"ב (פראג שנ"ב), ועם הוספות על ידי חכם אחד עד שנת תנ"ב (פפד"מ תנ"ב).

יא)*) - צלותא דאברהם, שו"ת וחידושי ש"ס, להרב מוהר"א יעגר ראב"ד קראקא.

יב) - צרור החיים, פירוש על תהלים לבעל צרור המור נזכר בספריו.

יג) - צרכי צבור, דינים מכל השנה (קושטא תצ"ג).

יד) - צרי לנפש ומרפא לנפש, להרי"א ממודינא.

טו) - צפנת פענח, להר"א לואנץ הנקרא בע"ש עודנו בכתובים.

טז)*) - ציונים לתורה, חידושים נפלאים להרהג"מ יוסף ענגיל ראב"ד קראקא.

יז) - צוארי שלל, לחיד"א על הפטרת נדפס בס"ס פני דוד עה"ת (ליווארנא תקנ"ב).

הגהות וויקיעורכיםעריכה

  1. ^ לא הוברר לי בדיוק לאיזה מלחמה מדובר אבל לפי השנים שצוטטו מדובר בשנה 1658 הלועזי תחת תקופת המלך קרל העשירי גוסטב, מלך שוודיה -- ויקיעורך