שם הגדולים (קרענגיל)/חלק ב/נ


שם הגדולים (מהדורת קרענגיל, 1958) - להרב חיד"א

חלק א - מערכת סופרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק ב - מערכת ספרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | סדר תו"א | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הסכמות הקדמות ושונות דקדוקי סופרים תו חיים (תולדות החיד"א) רשימת ספרי החיד"א

מערכת נ'עריכה

(א) נאות יעקב - להרב החסיד מהר"י אלגאזי שו"ת ודרושים בשבתות של ד' פרשיות ופסח ושבועות ובסופו מענה לשון קונטרס נחמד.

(ב) נאמן שמואל - שו"ת להרב שמואל יצחק(א) מרבני שלוניקי בזמן הרב כרם שלמה. עיין בנדפס סוף מערכת שי"ן (עיין מ' שמואל יצחק בח"א).

(ג) נאספות - הם תשובות כ"י מרבנים שונים מכמה מקומות אשר נמצאו באמתחת הרב כנה"ג מרבנים קדמונים ואת אחרונים ירוחו(?) היא קבצן ויקראם תשובות נאספות. ורומז עליהם בספרו הנורא כנה"ג כמ"ש מורינו הרב מהר"י הכהן בעל בתי כהונה בהקדמה שבס' כנה"ג א"ה (מידו היתה זאת ולא הוזכר שמו). וכה עשה הרב יד אהרן א"ה ח"א אשר שם לו קונטרס תשובות נאספות והוא מכלל הספר.

(ד) ספר הנבואה - (עיין חכמתא רבתי).(ב)

(ה) נבואת הילד -(ג) אמרו שכתבה הרב ר' אברהם הלוי. ואפשר שהיה בסוף האלף הה' שמזכירו בספר מסעות בנימן שהיה שנת תתק"ל אלא דשם כתוב אל קוסטנטיני. ונדפסה בסוף ספר נגיד ומצוה דפוס קושטנדינה. שוב ראיתי בספר סדר הדורות מ"ש בדף מ"ו ע"ג ונראה משם כי הר"א הלוי הנזכר שכתבה לא היה בזמן הנזכר ע"ש.(ד)

(ו) נגיד ומצוה -חיבר מהר"י צמח ז"ל קצור מקצת כונות האר"י זצ"ל. וידעתי נאמנה שכשנדפס באמ"ד היה ברשות מורנו הרב הגדול מהר"א יצחקי זלה"ה אשר נמצא בעת ההיא בשליחות עה"ק והוא השמיט כל הדברים עמוקים. ולכן אל יתמה הקורא על הרב מהר"י צמח ז"ל דקרי חדא ופרי תלת. ואחר זמן רב בא לידי ס' קול ברמה מהרב מהר"י צמח ז"ל וכתוב שם שחיבר נגיד ומצוה באורך ואח"כ בקיצור ולא הרשוהו מן השמים להדפיסו. ונראה שזה שנדפס הוא הקצר ואפילו זה הקצר לא הודפס כולו.(ה)

(ז) נהר שלום - לכמהר"ר שבתי וינטורה זלה"ה על ש"ע א"ח והיה תלמיד הרב המו' כמהר"ד פארדו זלה"ה.

(ח) נובלות חכמה - (עיין אלים).

(ט) נודע ביהודה - שו"ת על ד' טורים חיבר הגאון מהר"ר יחזקאל סג"ל לנדא זלה"ה(ו) ויש לו עוד תשובות כ"י. ותשובותיו מיוסדות על אדני הפלפול והסברא חריפות ובקיאות והרביץ תורה בישראל בספריו ותלמידיו. ואם בענין גלוח בחה"מ נטה קו, מכל מקום החכם בחכמתו יכיר מספריו כי רב הוא ומופלא מגדולי הדור גאון עז תהלות ישראל וגדול כבודו ודי בזה ואזן מלין תבחן.(ז)

(י) נוף עץ החיים - הוא מה שסידר הרב עיר וקדיש מהר"ם פאפירש ז"ל מכתבי רבינו האר"י ז"ל והוא על תנ"ך ומאמרי רז"ל ויחודים ונבואה ורוה"ק וגלגולים. ויש ב' חלקים אחרים דרך עץ חיים מהקדמות, ופרי עץ חיים מכונות ואלו נדפסו כמה פעמים בווארשא. ומנוף עץ חיים לא נדפס אלא לקוטי תנ"ך בזאלקווא והוא נוף אחד מס' נוף עץ החיים. אמנם לקוטי תנ"ך יש כ"י מגורי האר"י ז"ל כפלים לתושיה. ובין בנדפס ובין בכ"י יש חידושי מהרח"ו ז"ל מעצמו ונתברר לי מס' חידושי מהרח"ו ז"ל כ"י שיש בידי לבדם.

(יא) נזירות שמשון - הגהות על ש"ע א"ח ומגיני ארץ חיברו הרב מה' שמשון חסיד ז"ל נדפס שנת תקכ"ד. ובמשניות אמשטרדם חדשות שיש שם בגליון תוספות חדשים יש חידושים הרבה ממהר"ר שמשון חסיד הנזכר. ובאגרת בקורת להרב יעב"ץ ז"ל יש תשובה אחת מהרב הנזכר.

(יב) נזר אלהים - להרב הקדוש מה' שמשון מאסטרופולי ז"ל הזכירו בס' דן ידין.

(יג) נזר הקדש - באור למדרש רבה ס' בראשי' גדול בכמות ואיכות וע' לעיל מערכת יו"ד (עיין מ' יחיאל מיכל מגלוגא בח"א).(ח)

(יד) נחל איתן - עם פרח לבנות דפוס ברלין. ועיין לקמן במערכת פ"א (עיין פרח לבנון).

(טו) נחלה ליהושע - שו"ת להרב יהושע צונצין. עיין בנדפס מערכת יו"ד (עיין מ' יהושע צונצין בח"א).

(טז) נחלת אריאל - פי' על מס' סופרים(ט) כמ"ש לקמן במערכת סמ"ך בס"ד (עיין מס' סופרים).

(יז) נחלת בנימן - עיין במערכת טי"ת (עי' טעמי המצות).(י)

(יח) נחלת יעקב - על פירש"י בחומש ספר נחמד ובו השגות על הרא"ם הרבה אך יש מהם אשר כסא הרא"ם נקי ואינה השגה. והוא בנו של הגאון הרב משאת בנימן, ועמ"ש הרב משכנות יעקב דף קע"ב ע"א.

(יט) נחלת יעקב - שו"ת להרב יעקב היילפרין קובץ קטן. הזכירו הרב מהר"ם חאגיז בספרו לקט הקמח.

(כ) נחלת יעקב ואבני שוהם - דרושים מרב ובנו אשכנזים.(יא)

(כא) נחלת עזריאל - דרושים דפוס ישן.(יב)

(כב) נחלת צבי - על ש"ע א"ח ועל א"ה(יג). עיין בנדפס מערכת צד"י (עיין מ' צבי תלמיד ב"ח בח"א).

(כג) נחלת צבי - פי' על אבות.(יד)

(כד) נחלת שבעה - נוסח ודיני שטרות וח"ב שו"ת. עיין בנדפס מערכת שי"ן (עיין מ' שמואל הלוי תלמיד ט"ז בח"א).(טו)

(כה) נחלת שמעוני - כל שמות המקרא והתנאים מסודרים בא"ב ועל כל שם מורה מקום היכן נזכר במקרא במשנה בבבלי ובמדרש רבה.(טז)

(כו) נחמני - ספר שחיבר רבינו נחמן בן בנו של רבינו חיים הכהן והיה מצוי למהר"י קולון כמ"ש בשרש קמ"ט.(יז)

(כז) נחמת ציון - דרושים נדפס(יח). הביאו סדר הדורות.

(כח) נחפה בכסף - לעטרת ראשי מורי הרב זלה"ה שו"ת על סדר ד' טורים א"ח י"ד אבן העזר ח"מ ובאור על תוספי הרא"ם. וחלק ב' כ"י שו"ת לעט"ר מורי הרב [הנז'] זלה"ה ובאור לתוספי רא"ם לסמ"ג עי' בנדפס מערכת יו"ד (עיין מ' יונה נבון בח"א).

ואחר זמן נדפסו שארית באורי תוספי רא"ם בס' גט מקושר למורי הרב ז"ל. עיין לעיל במערכת גימל (עיין גט מקושר).(יט)

(כט) ספר נייר - הוא ספר פסקי דינין קדמון שמזכירים הפוסקים לפעמים. ויש מי שכתב שהוא ס' הכלבו והוא מאומד הדעת דספר נייר לא נודע מחברו וס' כלבו לא נודע מחברו ולכן כתבו דזהו ספר הנייר ואח"כ זכה לשם וקראוהו כלבו. אבל טעו בשקול הדעת וכן תמצא כמה פעמים לכותבים כאלה דטעו בדמיונם שרוצים להבין דבר מתוך דבר. ועוד שסומכים על כל מאי דשמעי ואשר מצאו כתוב כמו ס' שלשלת הקבלה וספר שפתי ישנים אשר טעו כמה וכמה פעמים ומי יאבד הזמן לברר טעותם. ואני הצעיר בא לידי ס' כתוב על קלף ישן נושן וכתוב שם דהועתק שנת קנ"ב ואומר המעתיק דשם הספר ס' פאפי"ר שהיא נייר בלע"ז(כ) והספר הוא דינין מלוקטים מה"ג והרמב"ם וסמ"ג וס' התרומה ואין לו יחס עם ספר הכלבו כלל.

(ל) נמוקי החומש - לרבינו ישעיה הזקן הראשון מטראני אני השפל זכני ה' והוצאתים לאור ממקום גניזתם. ועוד זכני ה' והדפסתים בקונטרס פני דוד ככתוב שם בכל פרשה ופרשה בשמו ע"ש. והגם שיש איזה דברים פשוטים איידי דזוטר רציתי לכתוב כל הקונטרס כלו.

(לא) נמוקי יוסף - כתבתי בנדפס (עיין רבינו יסוף חביבא בח"א) שהרב הנמוקי עשה פי' לכל הלכות הרי"ף. ואני ראיתי נמוקי כ"י על פסחים. ומרן בב"י א"ח סי' ג"ן מזכיר נמוקי יוסף ממגלה פ' הקורא עומד ואותו לשון ליתיה בבאור ההלכות ממגילה. ומוכח שפי' מגילה הוא הר"ן ומרן הי"ל נמוקי כ"י על מגילה.

כבר כתבתי בנדפס (עיין רבינו יוסף חביבא בח"א) שפי' ההלכות ממועד קטן הוא נמוקי יוסף כאשר הכריח הרב יד מלאכי בתוכחת מגולה. והתימא על הגהות הרי"ף שבתומת ישרים שהם מגדולי ישראל והרב כנה"ג י"ד סימן של"ד הגה"ט אות ל' והרב עיון יעקב בנדרים דף ס"ד שחשבו שפי' מ"ק הוא הר"ן ואינו אלא נמוקי.(כא)

נמוקי יוסף כבר לעיל מערכת יו"ד (עיין רבינו יוסף חביבא בח"א) כתבתי שעתה נדפסו חידושיו לכתובות נדרים שבועות.

נמוקי יוסף, למס' ע"א הזכיר הרב מהר"ש חיון בתשובותיו סי' נ"ז שהיה בידו בכ"י.

נמוקי יוסף לרבינו יוסף חביבא ז"ל חוטר מגזע גאוני ספרד כך ראיתי בכ"י. וראיתי בדרשות הרב מהר"ם ן' חביב ז"ל כ"י הרב המחבר גט פשוט שכותב שם היחס שלו עד הרב נמוקי יוסף ז"ל. ודע שהרב נמוקי יוסף כתב חידושים על כל הש"ס ומלבד זה עוד הוסיף וביאר כל הלכות הרי"ף. ותמיד מחבב דברי הריטב"א כידוע, וראיתי מי שכתב דרבו של הרב הנמוקי ז"ל היה מהר"ם תלמיד הריטב"א ז"ל והרב הנמוקי מביא כמה זימני דברי הר"ן וקורא אותו הרנב"ר כי הר"ן היה בר ראובן. ומזכיר הרב הנמוקי להרב המגיד בפי' הרי"ף למועד קטן.

(לב) נמוקי שמואל - חיבר מהר"ש צרפתיצ להליץ בעד הרמב"ן על מה שמקשה עליו הרא"ם ז"ל.(כב)

(לג) ספר הנסיונות - (עיין חכמתא רבתי).

(לד) נפך - חלק מתשובות הרב מה' אברהם טוואה הזכירו בשו"ת בית יהודה להרב המפורסם מהר"י עייאש דף קי"ג. והרב מהר"א טוואה הוא זקנו של הרב מהר"ש צרור הרב המחבר פרי צדיק כמ"ש בהקדמתו לס' התשב"ץ מהרשב"ץ. ובספר התשב"ץ בסופו בחלק רביעי הנקרא חוט המשולש יש תשובות מהרב מהר"א ן' טוואה הנזכר.

(לה) ספר הנפש להרמב"ם - (עיין שער השמים).

(לו) הנפש - מאמר -- (עיין הרמ"ע מפאנו בח"א).(כג)

(לז) נפתולי אלהים - פי' על ספר רבינו בחיי (הידרנים ש"ו) על התורה ונדפס(כד). וראיתי למהרח"ו זצ"ל בס' כ"י שמביא כמה דברים ממנו.

(לח) נפתלי שבע רצון - דרושים על התורה נחמדים חיברו מהר"ר נפתלי בן מה' שמעון גינצבורג ונדפס שנת תס"ח.

(לט) נצח ישראל - להגאון מה' ליווא אב"ד מפראג נדפס שם בפראג שנת שנ"ט.

(מ) נצח ישראל - כ"י ר"ת נצח -- נ'וטריקון צ'ירוף ח'שבון, והוא על התורה חיברו כמה' יהודה מהללאל בכ"ר מצליח מלאקווילה בעיר פוסמורונו שנת שע"ז.

(מא) נקודות הכסף - להגאון הש"ך השגות על הרב טורי זהב י"ד(כה) ודע כי באשלי רברבי דפוס חדש אמשטרדם של ר' הירץ שהדפיסו נקודות הכסף ואיזה ענין מפר"ח וכנה"ג, ספר נקודות הכסף הושמט ממנו כמה דברים. וצריך המעיין אם בא להקשות על הרב ט"ז שיהיה לפניו נקודות הכסף עצמו כלומר שנדפס בפני עצמו לחזות בנועם דבריו אם עמד בזה.

(מב) נקודות הכסף - פירוש שה"ש לכמה"ר אברהם לאנייאדו נדפס בויניציא שנת בשנ"ה(כו) טובה ושם בהקדמה כתב שהי"ל פירוש על התורה וחמש מגילות וכתובים.

(מג) נר ישראל - כך אמר הרב מגן אברהם שקרא שם ספרו, ר"ת נ'ר י'פה ש'ל ר'בי א'ברהם ל'וי, כמבואר בהקדמת בנו.

(מד) נר המזרחי - חיבר כמהר"ר ישראל מאיר מזרחי הרב המחבר פרי הארץ שו"ת. באור לתוספי הרא"ם לסמ"ג הל' חנוכה כ"י.

(מה) נר מצוה - להגאון מהר"ר ליווא אב ב"ד מפראג קונטרס בחנוכה בסוף ספרו אור חדש פי' על מגילת אסתר דפוס פראג שנת ש"ס.(כז)

(מו) נר מצוה - פירוש אזהרות לר"מ פיזאנטי ונדפס בקושטנדינא שנת שכ"ז וכתב שם שחיבר פי' ירושלמי סדר זרעים וחידושי מסכת קידושין ושאר ספרים.(כח)

(מז) נשאל דוד - תשובות להגאון מהר"ד אופנהיים כ"י מזכירו הרב מהר"ם חאגיז בלקט הקמח שלו, וקצת מתשובות הרב עלו בס' חוות יאיר ובספר שבות יעקב, וקצת מחידושיו נדפסו בסוף שיירי א"ח דפוס קושטנדינא ובתחלת ס' בית יהודה למהר"י בן ניסן, אבל ס' נשאל דוד ושאר חידושיו לא נדפסו. וגדולי ישראל קצתם היו זהירים שלא להדפיס ספרי חידושיהם בחייהם. ובאמת אמרו מן הזהירות שלא תרבה להזהר, כי זה גרם שנאבדו הכתבים, חבל על דאבדין. ועי' בספר חזון עובדיה מ"ש ומעשה חזא.

(מח) נשמת חיים - (א"ד תי"ב) חיבר הרב הפילוסוף מ' מנשה בן ישראל(כט) אב"ד ומ"ץ ודורש טוב ומרביץ תורה בקק"ס אשר באמשטרדם להוכיח במישור אמיתות דברי רז"ל בכמה ענינים(ל). וחיבר כמה ספרים נחמדים בלשון לעז לזכות הרבים ומהם ספר המכריע ד' חלקים על תנ"ך (קונסיליאדור) מלוקט מהמפרשים ונפך מדיליה(לא), והרב המופלג בחכמות למודיות טבעיות אלהיות ושם לו בגמ' ופוסקים ודרשות האיש היש"ר מקנדיא בסוף הקדמתו לנובלות חכמה הפליג בשבח הרב מנשה הנזכר כי הוא איש אמוני' אב בחכמה ורך בשנים פאר החכמים וצפירת תפארת עמנו בעיני העמים מחבר חבורים מחוכמים. ואותו יום יום ידרשון חכמיהם האלהיים לשמוע חכמתו ונהרו אליו כל הגוים, עכ"ד.

(מט) נתיב חיים - להגאון מהר"ר נתנאל ווייל הגהות על א"ח ומג"א וט"ז נדפס מחדש.(לב)

(נ) נתיב הישר - הזכירו הרב לחם הפנים בח"ב סי' רס"ד.(לג)

(נא) נתיבות -, זימנין דקרו לספר רבינו ירוחם "ספר נתיבות".

(נב) נתיבות משפט - חיבור מופלא על קצת מישרים לרבינו ירוחם(לד) ועיין בנדפס מערכת חי"ת אות כ"ג (עיין מ' חיים אלגזי בח"א). וכתב הגאון הרב המג"ן להגאון הרב שער אפרים סימן ע"א דקושיתו הוא בס' קדוש ונורא נתיבות משפט וישלח אחריו לקושטנדינא שיהנה מאורו כי רב מומחה ובקי הוא.

הג"ה מנחם ציוןעריכה

הערה (א): צ"ל יצחקי.

הערה (ב): וע' שמונה פרקים להרמב"ם פ"ח.

הערה (ג): והי' נקרא נחמן חטופה מכפר ברעם נולד לאביו ר' פנחס ש' ת"ך לחורבן והי' אלם י"ב שנה ואז התחיל לדבר ולהתנבאות על מלחמות ותלאות הנמצאות עד ובא לציון גואל ורב טוב לבית ישראל ומת.

הערה (ד): והדין עמו וכ"נ מס' שבחי ירושלים ובסדר הדורות כתב דר' שמואל הנגיד עשה פי' עליו.

הערה (ה): ותחת יריעות משכנותי נמצא ס' נגיד ומצוה בכת"י הסופר מו"ה יהושע הלוסקר וכתב בש(?) תס"ה ויש בו יותר מהנדפס (וכעת הוא בביבליטיקו דק"ק קראקא).

הערה (ו): ד' פראג תקל"ו ומהדו"ת שם תקע"א. וע"כ צ"ע על בעל שדה חמד ת"ו שעלה ונסתפ"ק אי זכה המח' לראות בחייו גם מהדו"ת ע"ש אחרי שנפטר הרבה מקודם והיא בשנת תקנ"ג י"ז אדר.
ובחלק או"ח כתב דנתקבל לרב מדינה בגליציון וולאדאמיריען וה"ל תמיד תשוקה נמרצה לשוב למדינת פולין לולא אנשי פראג הי' מעכבין בעדו בכל כחם ע"ש גם נדפס לו ספר אהבת ציון, דורש לציון ודרושי הצל"ח.

הערה (ז): וע"ס פחד יצחק ערך גילוח בחוה"מ שכ' שהקול נשמע מפי מגידי אמת שגם הנו"ב חזר בו בסופו וע' נו"ב מהדו"ת סי' צ"ט ועולת שמואל סי' ע"ב שמש צדקה או"ח ס"א וחת"ס סימן קנ"ד ויוסף אומץ סימן ז', וכתב דכל כה"ג אף שיש להמתירים טעמים ונימוקים להתיר ע"פ הדין, עם כל זה אסור להתיר דבר התמוה לרבים עי"ש (ועמ"ש בהג"ה ש"ץ בסוף הספר עוד מזה) והגאון בעל דברי אמת עמד לימינו עי"ש.

הערה (ח): והי' מחובשי בית המדרש הגדול של הג"מ יששכר ברמן הלברשטט ע"ה וע' שאילת יעב"ץ ח"א ס"ג נפטר ט"ו אייר תקכ"א.

הערה (ט): וכן חיבר ספר מעון אריות דירנפורט תצ"ב והוא למו"ה אריה ליב במו"ה יצחק שפירא חד מבד"ר דק' ווילנא בהמ"ס אלף המגן.

הערה (י): למו"ה בנימין וואלף במו"ה ליפמן וחיבר גם ספר שדה יער אמתחת בנימן ומשנת חסידים הובא בספרו.

הערה (יא): למו"ה יעקב אברהם במו"ה רפאל מקראקא אבד"ק לייפניק (ושמ"ך שנת תנ"ט) ובנו מו"ה שמרי' זלמן מלייפניק (ד' א"ד תפ"ד). והיה דרשן בלונדון חתן הרב הרב הפו"מ מו"ה דוד בק"ק וואידסלוב בהג"מ יצחק חריף אבד"ק קראקא.

הערה (יב): למו"ה עזריאל במו"ה משה הלוי אשכנזי אבד"ק טרניגרד, דרושים ופשטים עה"ת (פפד"מ תנ"א) תלמידו של הג"מ העשל ז"ל.

הערה (יג): ומ"ש בסדר הדורות מערכת ספרים אות ע' עטרת ונחלת צבי למו"ה צ"ה במוהר"י כ"ץ על ש"ע או"ח ע"ש אינו מבואר ורק נחלת צבי הוא על או"ח ד' קראקא ת"ו ועטרת צבי על אה"ע (דו"ו תכ"א). וכן כאן אינו מבואר כ"כ, והעתק לשון הסדר הדורות, ועל הספר הזה יצא עליו עוררין דחשדוהו דלא ממנו יצאו הדברים ורק נחלת אבות הוא לו או מה שלקטו מרבותיו הוא הב"ח וכיוצא בו ולא ממעיו יפרדו, ונדפס ע"ז יקר סהדות"א בר"ס נחלת צבי וסהדא רבה פר"ת שמימיו פרין ורבין הוא הגאון בעל תיו"ט והג"מ שעפטיל הלוי ושאר גאונים והעדים בחתומין זכין לו שהחי' לעצמו הוא ומחליטין האמת לאמיתתו שאינו מתלבש בטלית שאינו שלו ח"ו.

הערה (יד): למו"ה צ"ה בר' שמשון הכהן טוכפיהרר מקראקא תלמיד הב"ח (דו"ו ת"ך). והג"מ שמחה הכהן במו"ה גרשון בהמ"ס שמות על סדר גיטין כותב על המח' הלז שהי' חריף גדול ובקי בסתרי תורה למאוד וכו' ע"ש.

הערה (טו): ועמש"ש בהג"ה ש"ץ וזה לא כביר נדפס עם באור להג' מלבוב בעשו"ת שואל ומשיב.

הערה (טז): למו"ה שמעון במוהר"י ליב פייזר מליסא ז"ל.

הערה (יז): ועוד קודם לזה בשרש קמ"ה וע' גם כן בכלבו הל' טרפות הריאה ע"ש.

הערה (יח): למו"ה מנחם ציון בר' זלמן ש' גבאי תלמידו של בעל תולדות נח על הרבות וע' פליטת סופרים ח"א.

הערה (יט): ובעה"ק ירושלים ש' תר"ג נדפס גם ח"ב מתשובותיו עם קונטרס פרי מפרי סובב הולך ע"ד פרי חדש ופרי תואר וע"ל פ' קמ"א.

הערה (כ): וזהו משז"ל בב"ר סוף פרשת ל"ז שהי' לובשין כלי פפייר (וכו' וע' פי' המשניות לרמב"ם ורא"ש פט"ז דכלים (משנה, כלים טז).

הערה (כא): וכן חשב התיו"ט וכן פי' ההלכות ליבמות ולסהנדרין ולא כמ"ש היש"ש יבמות פי"ב ס"ג ובהג"ה אה"ע סס"ג ס"ד, ובשו"ת ח"ץ סי' נ"ב החליט דפי' הרי"ף לב"ק וב"ב הוא לנמק"י ע"ש.

הערה (כב): נדפס בא"ד ש' תע"ח וחיבר עוד ס' דברי שמואל וכן ערוגת הבשם על מסכת שבועות ומעולפת ספירים על ע"ז. נפטר בן ג"ן שנים ב' מנחם תע"ג.

הערה (כג): גם רבינו ש"ט פלקירה חיבר ספר הנפש נדפס זה פעמיים ושלש לבוב תקצ"ב ובווארשא תרכ"ג ותרמ"א עם באור יקר לח"א.

הערה (כד): למו"ה נפתלי בר"א טריוויש ז"ל נדפס (הידרנוס ש"ו) ופעם ב' עם מפתחות למו"ה מנחם אשכנזי (פירארא שט"ז).

הערה (כה): נדפס על ידי בנו הג"מ משה כ"ץ שנת תז"ל עם הג"ה ותוספת נופך משלי ועפמ"ג יו"ד סי' צ"ט שפתי דעת סק"ט, ואגב ארחא מצאתי נכון להעתיק כאן מ"ש בשארית ציון ח"א דש"ך הי' אצל הטו"ז והוא להיפך וכמ"ש בהקדמת נקודות הכסף ע"ש.

הערה (כו): צ"ל בשנ"ה טוב"ה והיה חתנו של בעל כלי חמדה.

הערה (כז): ובמגן אברהם או"ח סי' קמ"ג סק"ד כ' וכ"כ מהר"ל מפראג בספר נר ישראל דמ"ו, ע"ש.

הערה (כח): גם חיבר ספר חקת הפסח על הגדת פסח וישע אלקי"ם על סדר הושענות ולא כמ"ש בשה"ק ע"ש.

הערה (כט): ומ"ש בעל עמודי העבודה שם דף רנ"ז מנשה בן יוסף הוא ט"ס ואולי שם משפחתו הי' בן ישראל (וכן נכדו היה נקרא די איזראעלי שהיה מניסטר בריטאניא).

הערה (ל): ובספר נשמת חיים אשר כתב בלשון רומי קורא על עצמו חוטר מגזע ישי מצד אמו מ' רחל סואירה שהיתה ממשפחת אברבנאל וע"ס אברבנאל זכריה י"ב וע"פ זרע קודש מצבתה בסופו.

הערה (לא): גם חיבר ספר פני רבה מפתחות על הרבות מתנ"ך (א"ד צו"ר חסי"ו ב"ו) שפה ברורה דקדוק אוצר הדינים ס' מקור ישראל ס' תחית המתים וס' דרשות ס' דברי הימים מימות יוסיפון עד חיי הרב ופי' על דניאל זולת החי' שכתב בלשון ספרדי. ועח"א מ' ס"ז ובהג"ה מנחם ציון שם אות מ"ד.

הערה (לב): ורוב דבריו נלקטו מספרו קרבן נתנאל ואם מוקשים המה במק"א ובא רעהו וחקרו וכנראה שהוא מלוקט על ידי אחר.

הערה (לג): והוא עה"ת ודורש סמוכין סדרי הפרשיות (דירנפורט תע"ב) למו"ה נפתלי הירש במו"ה יונתן מפינסק חתן הג"מ אלחנן ז"ל. גם חיבר ספר דרך הישר דרשות לרגלים, שביל הישר על הדרך עלך שבש"ס.

הערה (לד): ד' קושטא שנת בטחת"י ועיין ח"א ח' י"א.

פליטת ספריםעריכה

א) - נהר פישון, דרושים לר"י אבוהב (קושטא רצ"ח).

ב) - נהרות דמשק, כולל שו"ת לחכם אחד ובסופו שערי תשובה שו"ת הגאונים (שאלוניקו תקס"ב).

ג) - נועם מגדים, דינים ומנהגי תפלה לבעל פמ"ג (זאלקאוי תקכ"א).

ד) - ספר נוטריקון להנ"ל, נדפס בווארשא מכ"י (שנת תר"ע).

ה) - נופת צופים, דרשות וביאור מדרשים תמוהים לר' בצלאל הדרשן מקאברין (לבוב תקס"ד) כ"מ ברשימת הרב מהרנ"ח ואולי הוא המובא בחלק א' ב' סכ"ט).

ו) - הנותן אמרי שפר, דרשות להראנ"ח (דו"ו ש"ץ) ומ"ש בסדר הדורות אמרי שפר - טעות סופר הוא.

ז) - ספר הנחמד, פירוש על פרק שירה להמבי"ט (שקלאוו תק"פ) וע"ס בית אלקים.

ח) - נחמד ונעים, קידוש החודש ועניני חכמת התכונה לבעל צמח דוד (יעסניץ תק"ג).

ט) - נחמד למראה, פירוש על הרבות, לא נודע למי, נדפס בא"ד תקל"ז עם חי' מהר"ש שלם.

י) - נחלת אבות, פירוש על פרקי אבות לר"י אברבנאל (קושטא רס"ה).

יא) - ספר נחל אשכול על חמש מגילות לחיד"א והשמטות נקראו בשם ערבי נחל.

יב) - ספר נחל קדומים על התורה, ראשי תיבות נמוקים חדשים לתורה קוצר דעתי ופירושים מגדולי ישראל מפורסמים, כל אלה נאספו ונקבצו על ידי הגאון חיד"א.

יג) - ספר נחל שורק, על הפטורת והשמטות נקראו בשם אפיק נחלים, כל ג' נחלים אלו נדפסו עם החומש ופרש"י (ליווארנא תקנ"ה).

יד) - ספר הניקוד וסוד החשמל על נקודות האותיות לר"י גיקטליא (קראקא ת"ח).

טו) - ספר הנמצא, חכמת הניתוח לרמב"ם בס"ס אמרות טהורות לר"א בר ניסן חיון (שאלוניקו שנ"ו).

טז) - ספר הנפש, לרש"ט פלקירה (עם ביאור לחכם אחד לבוב תקצ"ב, והוא א' מעשרת הדברות שחי' כמו ספר המבקש, אגרת בתי הנפש, אגרת החלום, אגרת הוויכוח, וספר המעלות וכו').

יז) - נפש חיים, לחיד"א, עיין איגרות חיד"א בהקדמה בשם רב אחא"י (ר' אברהם חיים אדאדי).

יח) - נעים זמירות ישראל, פירוש זמירות ש"ק לר"י סרוק, לבוב תק"ץ ועיין ח"א יו"ד תכ"ב.

יט) - נמוקי יוסף שני, לבעל כתונת יוסף על הגדה ועי"ש ד"ה מתחלה הי' אבותינו וכו'.

כ) - נעשה ונשמע עה"ת, לרבינו יהונתן מפרש הרי"ף, הובא בסה"ד. ועיין ח"א יו"ד ס"ט.

כא) - ספר הנצחון, נגד טענות הנוצרים להר' ליפמן מילהויזן. ובספר תשובת הרד"ק לנוצרים נדפס בנירנברג (ובא"ד תע"א) ועד"ז מחובר עוד ספר בשם זה והוא ספר הנצחון לר' זלמן מאופהויזן (א"ד תצ"ז) ובמק"א מצאתי שחתם א"ע מקראקא.

כב) - נר תמיד, תוס' על מסכת תמיד.

כג) - נר מצוה, על סמ"ג.

כד) - נשמת חיים אבועלפיא, שו"ת דרושים וביאורי סמ"ג (שאלוניקו תקס"ו) ועיין ח"א ח' ה'.

הגהות וויקיעורכיםעריכה