ציצים ופרחים (יעב"ץ)/ל


ציצים ופרחים - להרב יעקב עמדין (יעב"ץ)

אותיות:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הקדמת היעב"ץ הקדמת צוויבל דברי סיום מפתח חשבון ומלוי השמות

אות למדעריכה

מהדורת צוויבלעריכה

לאה תמלאנה למ"ד אל"ף ה"י. עולה ר'. כמספר רבוע אלהי"ם. שהוא שורש הדינין. וע"י זווגה בישראל. מתמתקים גבורות דקטנות. מתבטל כח קסם גימטריא הכי הוא. שמתהוה מסיגי דיני לאה. היינו דכתיב ולא 232קס"ם בישרא"ל (במדבר כג, כג).

לאה נקראת מלכות דבינה [ליקוטי תורה תהלים צ]. ממנה יצאו חג"ת נהי"ם. לכן ילדה ששה בנים. ובת אחת. היא דינ"ה. דינ"א דמלכותא. דינ"א רפיא. אמנם היא עצמה אם הבנים (תהלים קיג, ט). דינא קשיא. לכן מתחלה היתה שנואה לאה. ו' פעמים לא"ה. גימטריא גבור"ה. כנגדן הולידה ששת הבנים. הממתיקים אותה. היא שאמרה (בראשית ל, כ) עתה (יאהבני) [יזבלני] אישי כי ילדתי לו ששה בנים. אז אם הבנים שמחה [תהלים שם]. כי ע"י שקטו דיניה ונתבסמה. והוא דבר הכתוב (ישעיה סב, ה). כי יבעל בחור (שבאבות. בים סוף נראה כבחור [מכילתא בשלח השירה ד]) בתולה. בתולת ישראל (עמוס ה, ב). יבעלוך בניך (ישעיה סב, ב). יעשוך בתולה. כי ע"י כך יזבלנה אישה233. עיין עוד ערך רחל, וערך מרדכי:

לב ל"ב נתיבות חכמה. כלול מעשר. י' פעמים לב. הרי ש"ך דינין שבחכמה. והוא סוד מטטרו"ן נער:

לבנון גימטריא חקל (תפוחין קדישין) סוד ארבעה שמות הויה אהיה. הויה אדני. והוא סוד מה שאמרו (זהר חלק ג רנח, א) שאבא יסד ברתא. בחכמה יסד ארץ. כונן שמי"ם. זכר ונקבה234. בתבונה (משלי ג, יט):

לב קמי עיין [ערך] שטן:

לחת חסר כתיב. כסא באתב"ש. הוא שאמרו רז"ל [תנחומא הביאו רש"י שמות לד א] שהיו הלוחות ממחצב סנפרינין. נעלם דשד"י235. בו מתעלם הכסא. שכך כתוב (יחזקאל א, כו) כמראה אבן ספיר. (בסוד לבנת הספיר (שמות כד, י)). דמות כסא. עוד כסא הוא סוד שמים. ככתוב השמי"ם כסאי (ישעיה סו, א). והם ודאי רמוזים בשתי הלוחות:

לילית גימטריא ב' פעמים מ"ר. דוק בכתוב (ישעיה לח, יז) הנה לשלום מר לי מר. כפול. על זאת רגזה ארץ, והיא מר לה (איכה א, ד). כי היא מרה אוכמא דטחול. ומרא ירוקא דכבדא (תיקוני זהר סו, ב). דכתיב בה (משלי ה, ד) ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות. תרין. עלייהו אמר חזקיהו כנזכר לעיל, בחלותו, הנה לשלום וגו'. מר תרי זימני. דמינה כל מחלה. זו מרה (ב"מ קז, ב). ותלמו"ד מכניע אותה236. ותור"ה237 תבלין לה ולבר זווגה. כמ"ש לקמן במקומו [ערך תורה]. וגימטריא טמא נפש. גם שקלים מכפרים ככתוב (שמות ל, טו) לכפר על נפשותיכם. ומכריעים כנגדה לזכות.

לץ הוא כסיל ודינו במכת כני"ם. כמו שכתבתי לעיל [ערך כסיל], וזהו לץ תכה:

הערות צוויבלעריכה

  • הערה 232: גימטריא לאה עם הכולל.
  • הערה 233: ע"פ הפסוק (בראשית ל כ) ותאמר לאה וגו' הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים.
  • הערה 234: גימטריא שמים. עיין בערכו.
  • הערה 235: סנפרינן גי' ת"ק נעלם דשד"י.
  • הערה 236: וכולן פ"ת (גי' תלמו"דלילי"ת) במלח מבטלן. (ב"ק צ"ב ע"ב).
  • הערה 237: גימטריא סמא"ל לילי"ת.


מהדורת וויקיטקסטעריכה

לאה - תמלאנה למ"ד אל"ף ה"י -- עולה ר' כמספר רבוע אלהי"ם שהוא שורש הדינין. וע"י זווגה בישראל מתמתקים גבורות דקטנות, מתבטל כח קסם -- גימטריא הכי הוא -- שמתהוה מסיגי דיני לאה. היינו דכתיב "ולא קס"ם בישרא"ל"232 (במדבר כג, כג).


לאה נקראת מלכות דבינה (ליקוטי תורה תהלים צ). ממנה יצאו חג"ת נהי"ם. לכן ילדה ששה בנים ובת אחת. היא דינ"ה - דינ"א דמלכותא, דינ"א רפיא. אמנם היא עצמה "אם הבנים" (תהלים קיג, ט) -- דינא קשיא. לכן מתחלה היתה שנואה לאה. ו' פעמים לא"ה גימטריא גבור"ה. כנגדן הולידה ששת הבנים הממתיקים אותה. היא שאמרה "עתה (יאהבני) [יזבלני] אישי כי ילדתי לו ששה בנים" (בראשית ל, כ). אז "אם הבנים שמחה", כי ע"י שקטו דיניה ונתבסמה. והוא דבר הכתוב (ישעיה סב, ה) "כי יבעל בחור" (שבאבות. בים סוף נראה כבחור (מכילתא בשלח השירה ד)) "בתולה" -- בתולת ישראל (עמוס ה, ב), "יבעלוך בניך" -- יעשוך בתולה, כי ע"י כך יזבלנה אישה233. עיין עוד ערך רחל, וערך מרדכי:


לב - ל"ב נתיבות חכמה. כלול מעשר -- י' פעמים לב -- הרי ש"ך דינין שבחכמה. והוא סוד מטטרו"ן נער:


לבנון - גימטריא חקל (תפוחין קדישין), סוד ארבעה שמות הויה אהיה הויה אדני. והוא סוד מה שאמרו (זהר חלק ג רנח, א) שאבא יסד ברתא, "בחכמה יסד ארץ". "כונן שמי"ם" -- זכר ונקבה234 -- "בתבונה" (משלי ג, יט):


לב קמי - עיין [ערך] שטן‏[1]:


לֻחֹת - חסר כתיב. כסא באתב"ש. הוא שאמרו רז"ל (תנחומא הביאו רש"י שמות לד א) שהיו הלוחות ממחצב סנפרינון, נעלם דשד"י235, בו מתעלם הכסא. שכך כתוב (יחזקאל א, כו) "כמראה אבן ספיר (בסוד לבנת הספיר (שמות כד, י)) דמות כסא".
עוד כסא הוא סוד שמים ככתוב "השמי"ם כסאי" (ישעיה סו, א), והם ודאי רמוזים בשתי הלוחות:


לילית - גימטריא ב' פעמים מ"ר. דוק בכתוב "הנה לשלום מר לי מר" (ישעיה לח, יז) -- כפול. על זאת רגזה ארץ, והיא מר לה (איכה א, ד), כי היא מרה אוכמא דטחול ומרא ירוקא דכבדא (תיקוני זהר סו, ב), דכתיב בה "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות" (משלי ה, ד) -- תרין. עלייהו אמר חזקיהו כנזכר לעיל בחלותו, הנה לשלום וגו' מר - תרי זימני. 'דמינה כל מחלה - זו מרה' (ב"מ קז, ב). ותלמוד מכניע אותה236. ותורה237 תבלין לה ולבר זווגה, כמ"ש לקמן במקומו [ערך תורה]. וגימטריא טמא נפש. גם שקלים מכפרים ככתוב "לכפר על נפשותיכם" (שמות ל, טו), ומכריעים כנגדה לזכות.


לץ - הוא כסיל ודינו במכת כני"ם כמו שכתבתי לעיל [ערך כסיל]. וזהו "לץ תכה":

הערות וויקיעורכיםעריכה

  1. ^ וכן ראה ערך יעקב וערך כשדים - ויקיעורך