עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א ב ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טו , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף א:

ב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

ג ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

דף ב עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה:

דף ג עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו , סמ"ג עשין רה:

ו ב מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה ה:

ז ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ:

ח ד מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו:

ט ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף ג:

דף ג עמוד בעריכה

י א מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף ג וסעיף ד וסעיף ה:

דף ד עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

דף ה עמוד אעריכה

יב א ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף א:

דף ו עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה יא , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף יח:

יד ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

דף ו עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה יא , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף יח:

טז ב מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה יא:

יז ג מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ד , טור ח"מ סי' רעד:

יח ד מיי' פ"ז מהל' שמיטה ויובל הלכה א , סמ"ג עשין קמח:

יט ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכא סעיף א:

כ ו ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' רכא סעיף ב:

דף ז עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ז:

כב ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ט:

דף ח עמוד בעריכה

כג א ב טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף טו:

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' תקעא סעיף ג:

כה ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כב , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף ב:

דף י עמוד אעריכה

כו א ב ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

כז ד ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף א וסעיף ב:

כח ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעב סעיף א:

כט ז מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ט , ומיי' פ"ג מהל' תענית הלכה י , וטור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ז:

דף י עמוד בעריכה

ל א ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף א:

לא ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקסט סעיף א:

לב ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקעד סעיף ב:

לג ה מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תקעד סעיף א:

לד ו מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תקעד סעיף ג:

דף יא עמוד אעריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעד סעיף ד:

לו ג טור ושו"ע או"ח סי' תקעד סעיף ה:

דף יא עמוד בעריכה

לז א , טור ושו"ע או"ח סי' תקעא סעיף א:

לח ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ו:

לט ג טור ושו"ע או"ח סי' תקעא סעיף ב:

מ ד מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף ז:

מא ה מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יא , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף ט:

מב ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף י:

מג ז מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה טו , סמ"ג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סעיף טז:

דף יב עמוד אעריכה

מד א ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף י:

מה ג טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף א:

מו ד מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ט:

מז ה מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף ה:

מח ו מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תקסב סעיף ו:

מט ז ח מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסד סעיף א:

דף יב עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ו:

נא ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה טז , סמ"ג עשין רמב , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ב:

נב ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' רכ סעיף ב:

נג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקסח סעיף ב:

נד ה ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפח סעיף ד:

נה ז מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג והלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

נו ח מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ד:

נז ט מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ז:

נח י מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף טז:

דף יג עמוד אעריכה

נט א מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ז:

ס ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף א:

סא ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

סב ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ח:

סג ה ו ז מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

סד ח מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף א:

סה ט מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף ג:

סו י מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

סז כ מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שצ סעיף ג:

סח ל מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

דף יג עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפט סעיף א:

ע ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף א:

עא ג מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ב:

עב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף א:

עג ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ב:

עד ו מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

דף יד עמוד אעריכה

עה א מיי' פ"ג מהל' תעניות הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ה:

עו ב מיי' פ"ג מהל' תעניות הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ד:

עז ג מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ה:

עח ד מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ט:

עט ה מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף ז:

פ ו מיי' פ"א מהל' תעניות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף יג:

דף יד עמוד בעריכה

פא א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף א:

פב ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף ב:

פג ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ט:

פד ד מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ד:

פה ה ו מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ז:

פו ז מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף ח: