פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

היושב בתענית -- אם יכול לסבול התענית - נקרא קדוש. ואם לאו, כגון שאינו בריא וחזק - נקרא חוטא.

סעיף בעריכה

תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים, אלא אם כן כשהצבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם. ומלמדי תינוקות דינם כתלמדי חכמים.

סעיף געריכה

עיר שהקיפוה כותים, וכן יחיד הנרדף מפני אנסין או מפני לסטים או מפני רוח רעה, אינם רשאים להתענות, שלא לשבר כחם, אלא יקבלו עליהם להתענות כך וכך תעניות לכשינצלו, וכן אם גזרו גזרו גזרה וגזרו שלא להתענות עליו, יקבלו עליהם להתענות כך וכך תעניות כשיעבור הגזרה.