פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקעה ב

שולחן ערוך

הגיע ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלשה תעניות על הצבור שני וחמישי ושני וכל העם נכנסים לבתי כנסיות ומתפללים וזועקים ומתחננים כדרך שעושים בכל התעניות:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(א) ומתחננים:    ובכלל זה הקריאה בויחל כמו בשאר תעניות. ט"ז.


משנה ברורה

(ה) ומתחננים כדרך וכו' - ובכלל זה הקריאה ויחל בשחרית ומנחה כשאר תענית [ט"ז וש"א]:


▲ חזור לראש