שולחן ערוך אורח חיים תקסט

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תקסט | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

דין נודר בעת צרה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

יחיד המתענה על צרה ועברה, או על חולה ונתרפא או מת - צריך להשלים כל התעניות שקיבל עליו. אבל ציבור - שמתענין על שום דבר, ונענו קודם חצות - לא ישלימו. ואם תלמידי חכמים ורוב ציבור רוצים להשלים - אין היחיד רשאי להפריש עצמו מהם.

סעיף בעריכה

יחיד שמתענה על צרה, ונודע שקודם קבלת התענית כבר עברה - אינו צריך להשלים.

הגה: והוא הדין צבור ששמעו אחר חצות שקבלו התענית בטעות אין צריכים להשלים (תרומת הדשן סימן ר"פ):