עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ד

דף כג עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב:

ב ה מיי' שם הלכה ח והלכה ט:

דף כד עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין כד:

ד ב מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה יד:

ה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין כד:

ו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז:

ז ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ט:

ח ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י:

ט ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כא:

י ח מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו:

יא ט י מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב:

יב כ מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יג:

יג ל מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה יא:

דף כד עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה:

טו ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ט:

דף כה עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה:

יז ב ג מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יד והלכה טז , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ד:

יח ד מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יב:

יט ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ח , סמג לאוין רכ:

כ ו מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ד , סמג לאוין ג:

כא ז מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז , סמג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יב:

דף כה עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב:

דף כו עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כה , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יא:

כד ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כח , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יב:

כה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י:

כו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה:

כז ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז:

כח ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י:

כט ז מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו:

ל ח מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כב , סמג עשין נו:

לא ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כא:

דף כו עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב:

לג ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין כ , טור אה"ע סימן כ:

לד ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין ע , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב:

לה ד ה מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז , סמג לאוין רצו , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

לו ו מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב:

לז ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קפא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

לח ח מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה יח:

לט ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כד:

מ י מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמג לאוין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א בהג"ה:

דף כז עמוד אעריכה

מא א ב ג מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף טו:

מב ד ה ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב והלכה ג:

דף כז עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב והלכה ג: