עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכז רכח רכט:

ב ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג':

ג ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב', סמג עשין רכז רכח רכט:

ד ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכז רכח רכט:

ה ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז', סמג עשין רכז רכח רכט:

ו ו מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג שם:


דף ב עמוד ב עריכה

ז א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

ח ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כ"ו, ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט"ז, ומיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ב' והלכה ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ו' וטור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ח:

ט ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:

י ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ד', סמג שם:


דף ג עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ב':

יב ב ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:


דף ג עמוד ב עריכה

יג א מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ה', סמג עשין קסא:

יד ב ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז:

טו ד ה מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' א' סעיף ה' וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף ח':


דף ד עמוד א עריכה

טז א מיי' פי"ב מהל' עבודה זרה הלכה ג':

יז ב מיי' פי"ב מהל' עבודה זרה הלכה ג', ומיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ב':

יח ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג':

יט ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ב':

כ ה ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א':


דף ד עמוד ב עריכה

כא א ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:

כב ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י':


דף ה עמוד ב עריכה

כג א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד', סמג לאוין פא טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף ט' [ובטור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף ב']:


דף ו עמוד א עריכה

כד א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:

כה ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג':


דף ו עמוד ב עריכה

כו א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א':


דף ז עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ט"ו, סמג לאוין רפד:

כח ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה י"ז, סמג עשין קלח:

כט ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב', סמג עשין רכה:

ל ד מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה א':

לא ה מיי' פ"א מהל' תלמוד תורה הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ג':

לב ו ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב':

לג ח ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א':

לד י כ מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב', מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ו':


דף ז עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':

לו ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח', סמג עשין רכט:

לז ג ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח' והלכה ט:

לח ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה י':

לט ו ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

מ ח מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח', סמג עשין רכט:

מא ט מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':

מב י מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח':


דף ח עמוד א עריכה

מג א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י"ג, ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':

מד ב ג ד ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח':

מה ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ט':

מו ח מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':


דף ח עמוד ב עריכה

מז א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א':

מח ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':

מט ג מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה ט"ז, ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"ד, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ו סעיף א' וסעיף ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ד סעיף ו':

נ ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה י"א:

נא ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח':

נב ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ז':


דף ט עמוד א עריכה

נג א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

נד ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו':

נה ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

נו ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד', ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה':

נז ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה':


דף ט עמוד ב עריכה

נח א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א', סמג עשין רנד:

נט ב מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה':

ס ג מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה ד':

סא ד מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף ז':


דף י עמוד א עריכה

סב א מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"י סעיף א' וטור ושו"ע יו"ד סי' רל"ט סעיף א':

סג ב מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה ג':

סד ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ז:


דף י עמוד ב עריכה

סה א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט':

סו ב מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א':

סז ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף כ"ט:

סח ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה':

סט ה מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ז':


דף יא עמוד א עריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ח':

עא ב מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ב', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף א':

עב ג מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף א' וטור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף א':

עג ד מיי' פ"ד מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב', סמג עשין רמו: