עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכז רכח רכט:

ב ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג:

ג ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב , סמג עשין רכז רכח רכט:

ד ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכז רכח רכט:

ה ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז , סמג עשין רכז רכח רכט:

ו ו מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג שם:


דף ב עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

ח ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כו , ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טז , ומיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ו וטור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יח:

ט ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:

י ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ד , סמג שם:


דף ג עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ב:

יב ב ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:


דף ג עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ה , סמג עשין קסא:

יד ב ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טז:

טו ד ה מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' א סעיף ה וטור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף ח:


דף ד עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"יב מהל' עבודה זרה הלכה ג:

יז ב מיי' פ"יב מהל' עבודה זרה הלכה ג , ומיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ב:

יח ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג:

יט ד מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ב:

כ ה ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א:


דף ד עמוד בעריכה

כא א ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:

כב ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י:


דף ה עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד , סמג לאוין פא טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף ט [ובטור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף ב]:


דף ו עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכו:

כה ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ג:


דף ו עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א:


דף ז עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה טו , סמג לאוין רפד:

כח ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה יז , סמג עשין קלח:

כט ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב , סמג עשין רכה:

ל ד מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה א:

לא ה מיי' פ"א מהל' תלמוד תורה הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ג:

לב ו ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב:

לג ח ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א:

לד י כ מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ב , מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ו:


דף ז עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:

לו ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח , סמג עשין רכט:

לז ג ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח והלכה ט:

לח ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה י:

לט ו ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

מ ח מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח , סמג עשין רכט:

מא ט מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:

מב י מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח:


דף ח עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יג , ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:

מד ב ג ד ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח:

מה ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ט:

מו ח מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:


דף ח עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א:

מח ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:

מט ג מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה טז , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ו:

נ ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה יא:

נא ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח:

נב ו ז מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ז:


דף ט עמוד אעריכה

נג א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

נד ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו:

נה ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

נו ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד , ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה:

נז ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה:


דף ט עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א , סמג עשין רנד:

נט ב מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה:

ס ג מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה ד:

סא ד מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף ז:


דף י עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רי סעיף א וטור ושו"ע יו"ד סי' רלט סעיף א:

סג ב מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ג:

סד ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז:


דף י עמוד בעריכה

סה א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט:

סו ב מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א:

סז ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף כט:

סח ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה:

סט ה מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ז:


דף יא עמוד אעריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ח:

עא ב מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ב , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

עב ג מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א וטור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

עג ד מיי' פ"ד מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ב , סמג עשין רמו: