שולחן ערוך אבן העזר סד ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין נושאין נשים בחול המועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מייבמים; אבל מחזיר גרושתו מן הנישואין, אבל לא מן הארוסין:

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(ז) אין נושאים נשים בחה"מ:    דין זה נתבאר באורח חיים סימן תקמ"ו ושם נתבאר דארוסין מותר וערב הרגל מותר לישא אף על פי שז' ימי המשתה נמשכים בימי הרגל דלא אסרו רק יום הראשון של הנשואין משום דעיקר שמחה חד יומא ואין מערבין שמחה בשמחה ועוד טעמי' אחרי' הנזכרים בגמרא: 

בית שמואל

(ז) אין נושאים נשים בחול המועד:    ע' באורח חיים סימן תקמ"ו שם מבואר דמותר לישא בערב הרגל, וכתב הרשב"א מותר לעשות סעודה ברגל דעיקר שמחה הוא הנישואין לכן אם היה לו נישואין קודם הרגל אפילו לא עשה סעודה מותר לעשות סעודה ברגל וכ"פ בש"ע שם ובש"ג אצל המ' כתב בשם הריטב"א אסור לעשות סעודה בי"ט אא"כ נכנסו מעצמן: 

ט"ז - טורי זהב

אין נושאין נשים כו' עיין מה שכתב בא"ח סי' תקמ"ו: 

באר היטב

(יא) בח"ה:    עיין באורח חיים סימן תקמ"ו דשם מבואר דמותר לישא בערב הרגל. וכתב מהרי"ט בחדושיו דדוק' בשחרית אבל לא סמוך לחשכה עיין שם דף נ"ב ע"ב.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש