עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ד

דף כט עמוד בעריכה

א ח מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ח:

דף ל עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף י:

ג ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ב , טוש"ע א"ח שם:

ד ג מיי' פי"ז מהלכות שבת , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ה:

ה ד מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמ"ג לאוין סה עה , טור ושו"ע או"ח סי' תרח סעיף ב:

ו ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ז:

ז ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף א:

ח ז ח מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ז:

דף ל עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יד , ומיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף א:

י ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ח:

יא ג טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ח בהג"ה:

יב ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יג , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' רעט סעיף א:

יג ה מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף א:

יד ו ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף ב:

טו ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף א בהגה"ה:

טז ט מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כו והלכה כז , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרסה סעיף ב:

דף לא עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ג:

יח ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ד:

יט ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ג:

דף לא עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף א:

כא ב ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י , סמ"ג שם , טוש"ע שם:

כב ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ט:

כג ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יז:

כד ו טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף י:

כה ז טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ז:

כו ח טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף ג:

דף לב עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ו:

כח ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ז:

כט ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א:

ל ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ח:

לא ה מיי' פ"טו מהל' כלים הלכה א:

דף לב עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ח:

לג ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף י:

לד ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ט:

לה ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ח , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקח סעיף א:

לו ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ד:

לז ז מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף ג:

לח ח מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכב סעיף ד:

לט ט מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ד:

מ י כ ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ז:

מא מ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יג:

מב נ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א:

דף לג עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ו:

מד ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף ג בהג"ה:

מה ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יא , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ג:

מו ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ג:

מז ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א:

מח ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקח סעיף א:

דף לג עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף ד:

נ ב מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ה:

נא ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

נב ד מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ד:

נג ה טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

דף לד עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקח סעיף א:

נה ב ג מיי' פ"ט מהל' שחיטה הלכה כ , סמ"ג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' נח סעיף ב סעיף ג:

נו ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ח:

נז ה מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ד:

נח ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יא , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ה:

נט ז מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ו , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף ד:

ס ח ט מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ו וסעיף ז:

סא י מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף א:

סב כ מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י , טוש"ע א"ח שם:

סג ל מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א:

סד מ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקח סעיף א:

סה נ טור ושו"ע או"ח סי' תקח סעיף ב:

דף לד עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט:

סז ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה כא:

סח ג מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה יא:

סט ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ג:

ע ה מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה טו , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כה:

דף לה עמוד אעריכה

עא א מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה יח:

עב ב מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ד:

עג ג מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה יז:

עד ד מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה כב:

עה ה מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ג:

דף לה עמוד בעריכה

עו א מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ד: