פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקז ג

שולחן ערוך

אסור ליקח עץ מבין העצים לחתות בו האש בתנור דהוי ליה מתקן מנא:

מפרשים

מגן אברהם

(ה) מתקן מנא:    והרא"ש כתב דמיחזי כמתקן מנא ולטעם זה אפי' יבש אסור, אא"כ הוכן לכך מעי"ט עיין סוף סי' תק"ב:

באר היטב

(ג) לחתות:    אלא אם כן תקנו מעי"ט מטעם זה נראה דה"ה אסור ליקח עץ לעשות ממנו בריח הדלת דה"ל ג"כ מתקן מנא אלא אם כן תיקנו מעי"ט. ט"ז.


משנה ברורה

(יד) אסור ליקח עץ וכו' - בין לח ובין יבש אף שראוי הוא להסקה ודוקא אם לא הכינו מעיו"ט:

(טו) דהוי ליה מתקן מנא - ואפילו אינו מתקנו כלל מ"מ הרי עושהו לכלי ביו"ט. וה"ה דאסור ליקח עץ לעשות ממנו בריח להבריח הדלת מטעם זה אא"כ הכינו מעיו"ט וכן כל כה"ג ועיין בסימן תקי"ח ס"ז:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש