שולחן ערוך אורח חיים תקיט ג


שולחן ערוך

להתיר ולהפקיע ולחתוך חותמות שבכלים ושבקרקע ולשבר פותחות כדינם בשבת כך דינם ביום טוב (ועיין לעיל סימן שי"ד סעיף ז'):

מפרשים

מגן אברהם

(ה) כדינם בשבת:    והב"ח כתב דמותר להסיר הצירים בי"ט דבשבת אינו אסו' אלא משום גזירה שמא יתקע כמ"ש המרדכי פ"ג דעירובין ובי"ט לא גזרו כמ"ש ס"ב עכ"ל, ולא ע' יפה במרדכי דאי' שם דאסור מדינ' דדבר שיש בו בנין גמו' אסו' אף בכלים:

באר היטב

משנה ברורה

(יב) סעיף זיין - וסעיף יו"ד ששם מבואר הדין בכל פרטיהם:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש