שולחן ערוך אורח חיים תקח ב


שולחן ערוך

פוצעים אגוזים במטלית ולא חיישינן שמא תקרע.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) שמא תקרע:    דאינו חייב אלא בקורע ע"מ לתפור (רש"י):

באר היטב

(ד) תקרע:    דאפי' תקרע לא איכפת לן דאין זה קורע ע"מ לתפור.


משנה ברורה

(ה) במטלית - ומכה על המטלית כדי לשבור הרבה אגוזים בבת אחת [ר"ן]:

(ו) ולא חיישינן שמא תקרע - דאפילו תקרע לא איכפת לן דאינו חייב אלא בקורע ע"מ לתפור וגם הוא דבר שאינו מתכוין:(ט) אסור לחתכו ולא לשרפו - דעי"ז עושה אותה לכלי:

(י) במשחזת שלה - היינו של אבן ואפילו נתקלקל חידודה ביו"ט דהוי בכלל תיקון כלי:

(יא) ע"ג העץ - ר"ל אפילו על משחזת של עץ דבזה לא יהיה תקון גמור וה"ה שיכול להשיאה ע"ג סכין אחר כדי לחדדה:

(יב) או אבן - ר"ל אבן דעלמא שאיננה משחזת:

(יג) ואין מורים דבר זה לרבים - אבל להעביר שמנונית של סכין ע"ג משחזת של עץ או חרס או אבן או ע"ג חברתה מורין ברבים להתיר:

(יד) כשיכולה לחתוך בדוחק - דאז לא גזרינן שיבוא לאהדורי אמשחזת של אבן:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש