מסות ומאמרים של ביאליק

דברי ספרותעריכה

 1. חבלי לשון
 2. גילוי וכיסוי בלשון
 3. הספר העברי
 4. צעירות או ילדות
 5. לכנוסה של האגדה
 6. הלכה ואגדה
 7. שירתנו הצעירה
 8. מנדלי ושלושת הכרכים
 9. יוצר הנוסח
 10. בגבורות
 11. ומנדלי זקן
 12. המנוח לוינסקי
 13. האמונה הטהורה
 14. א. ל. פסטרנק
 15. תרבות ופוליטיקה
 16. טעות נעימה
 17. המליץ, הצפירה – וצבע הנייר
 18. הבחור מפאדובה
 19. לזכרו של ש. בן-ציון
 20. משנה לעם
 21. לכנוסה של שירת ספרד
 22. על חכמת ישראל
 23. לפתיחת האוניברסיטה בירושלים
 24. האדם וקנינו
 25. בית יתום של אבן גבירול
 26. שיר לא נודע למשורר לא נודע משה בן יצחק

דברים שבעל-פהעריכה

 1. על תעודת הכנסיה התרבותית (חשון, תרע"א)
 2. על "אומה ולשון" (אייר תרע"ז)
 3. על "החדר והתלמוד" (אייר, תרע"ז)
 4. על החנוך והלשון (אלול, תרע"ז)
 5. נאום בקונגרס הציוני הי"ב (אלול, תרפ"א)
 6. על התרבות העברית (אלול, תרפ"א)
 7. על "האותיות והמספרים" (טבת, תרפ"ב)
 8. על ה"שניות בישראל" (אדר, תרפ"ב)
 9. על מצב היהדות והספרות העברית בגולה (אדר, תרפ"ד)
 10. לפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים (ניסן, תרפ"ה)
 11. על היחס לספרות העברית ולספר העברי (טבת, תרפ"ו)
 12. על חורבן היהדות בגולה ובנין א"י (שבט, תרפ"ו)
 13. על השליחות לאמריקה (שבט, תרפ"ו)
 14. על כינוס הרוח (שבט, תרפ"ו)
 15. עוד על כינוס הרוח (אדר, תרפ"ו)
 16. אנגליה וארץ-ישראל (שבט, תרפ"ו)
 17. על הביקור באמריקה (שבט, תרפ"ו)
 18. ליהדות האמריקאית (שבט, תרפ"ו)
 19. "אורח-חיים" ציוני (אדר, תרפ"ו)
 20. דברי פרידה ליהדות האמריקאית (תמוז, תרפ"ו)
 21. על אמריקה ויהודי אמריקה (אב, תרפ"ו)
 22. תרבות ישראל בגולה ובמולדת (אלול, תרפ"ו)
 23. על אמריקה (תשרי, תרפ"ז)
 24. קרן הקימת וחג המכבים (כסלו, תרפ"ז)
 25. תחית הספרדים (אדר, תרפ"ז)
 26. הקרן הקימת והמצוות הלאומיות (ניסן, תרפ"ז)
 27. בועידת הסופרים (ניסן, תרפ"ז)
 28. עבודת הרוח והתרבות וחובת ההסתדרות הציונית אליה (תשרי, תרפ"ח)
 29. צמצום והרחבה ב"קרן-הקימת" (כסלו, תרפ"ט)
 30. אגודת הסופרים ועתונה (אדר, תרפ"ט)
 31. התרבות היהודית החדשה בא"י (תשרי, תר"ץ)
 32. הסופר העברי והספרות העברית (סיון, תר"ץ)
 33. ארץ ישראל (אלול, תר"ץ)
 34. תחית התרבות בארץ-ישראל (אלול, תר"ץ)
 35. הספרות והסופר העברי (סיון, תרצ"א)
 36. לשאלת התרבות העברית (תמוז, תרצ"ב)
 37. הציונים הכלליים ועבודת התרבות (תשרי, תרצ"ג)
 38. בשעה זו (אייר, תרצ"ג)
 39. נאום פתיחה בועידת הסופרים (סיון, תרצ"ג)
 40. לתולדות השירה העברית החדשה (שבט תרע"ד)
 41. על הספרות העברית הצעירה (ניסן תרפ"ו)
 42. משהו על "מגלת האש" (שבט תרצ"ג)
 43. חקר מדעי של התלמוד (טבת תרצ"ג)
 44. על האגדה
 45. ליסוד אגודת "שוחרי האוניברסיטה העברית" בתל-אביב (ניסן תרצ"ג)
 46. לפתיחת השעורים האוניברסיטאים בתל-אביב (טבת תרצ"ד)
 47. באספת "שוחרי האוניברסיטה העברית", סניף תל-אביב (טבת תרצ"ד)
 48. באספת היסוד של "שוחרי האוניברסיטה העברית", סניף רחובות (טבת תרצ"ד)
 49. על היסודות הדרמטיים בספרות העברית (תשרי תרפ"ב)
 50. על "הבימה" (תמוז תרפ"ח)
 51. על "הבימה" ו"אמנות החזיון" (טבת תרפ"ט)
 52. דרכי התיאטרון העברי (ניסן תרצ"ג)
 53. להצגה הראשונה של "הבימה" בא"י (ניסן תרפ"ח)
 54. להצגת "כתר דוד" (אייר תרפ"ט)
 55. להצגת "עמך" (חשון תרצ"ג)
 56. להצגת "אותו ואת בנו" (שבט תרצ"ד)
 57. להצגת "מעשה כשפים" (אייר תרצ"ד)
 58. על קדש וחול בלשון (ניסן תרפ"ז)
 59. הזלזול בלשון העברית וועד הלשון (אדר ב' תרפ"ט)
 60. לשון הספר ולשון הדבור (ניסן תרפ"ט)
 61. מחסורי לשוננו ותקנתה (תמוז תרפ"ט)
 62. שאלת הלשונות בישראל (אלול תר"ץ)
 63. על "בית אחד העם" (שבט תרפ"ח)
 64. על "אהל שם" ו"עונג שבת" (אייר תרפ"ח)
 65. על תעודת "אהל שם" (ניסן תרפ"ט)
 66. על ר' יהודה הלוי (תרע"ג)
 67. על י"ל גורדון (טבת תרע"ג)
 68. על י"מ פינס (ניסן תרע"ג)
 69. על י' כהן וז' שניאור (חשון תרע"ד)
 70. על הסופרים שמתו בשנות 1914-1917 (ניסן תרע"ז)
 71. על מ"י ברדיצ'בסקי (שבט תרפ"ב)
 72. על ש' צ'רניחובסקי וז' שניאור (אייר תרפ"ה)
 73. על ז' שניאור, ג' שופמן, וי"ד ברקוביץ' (אב תרפ"ז)
 74. על י"ד ברקוביץ' (אדר תרפ"ח)
 75. על אחד העם (ביאליק)
 76. על אחד העם (ביאליק)/על אחד העם IV(טבת תרפ"ט)
 77. על אחד העם (ביאליק)/על אחד העם V(טבת תר"ץ)
 78. על אחד העם (ביאליק)/על אחד העם VI(טבת תרצ"ג)
 79. על שלום אש ופרץ הירשבין (אייר תרפ"ז)
 80. על שירתנו וקבוצת משוררים (תמוז תרפ"ז)
 81. על מנדלי מוכר ספרים (סיון תרפ"ח)
 82. על ד"ר א' מזיא (כסלו תרפ"ט)
 83. על מות ד"ר מזיא (טבת תר"ץ)
 84. על א"מ ברכיהו (אדר תר"ץ)
 85. על ש' בן-ציון (אייר תרצ"ב)
 86. על בן-עמי (אדר תרצ"ג)
 87. על ש"ל גורדון (כסלו תרצ"ד)
 88. על פ' לחובר (טבת תרצ"ד)
 89. דברים אחרונים, (י"ט סיון תרצ"ד)

מאמרים, מסות, וחיבורים שונים מן העזבוןעריכה

מאמרים, מסות, וחיבורים שונים מעזבונו של ביאליק, כפי שקובצו ע"י משה אונגרפלד ונדפסו בקובץ "כתבים גנוזים" בהוצאת בית ביאליק והוצאת דביר.

 1. רעיון הישוב - מאמר שנכתב בוולוז'ין בשם האגודה "נצח ישראל" ונתפרסם ב"המליץ", ט' ניסן תרנ"א (גליון 324).
 2. קטעים אבטוביוגרפיים - נדפס ב"כנסת" ו', תש"א, עמ' 6–17
 3. בוקר חיי (קטעי זכרונות) - פורסם ב"העולם" שנה י"א, גליון ב', תרפ"ג.
 4. מסיפורי האגדה : סדום; ב. יוסף ואחיו; ג. קבורת יעקב; ד. בגלל השבת. כתב-יד, נדפס ב"כנסת" ו', תש"א, עמ' 18–28.
 5. בדיחות: תחבולות חכמי חלם; ב. תעלולי הרשלי האוסטרופולי; ג. חכמת השע". כתב-יד. נדפס ב"כנסת" ז', תש"ב, עמ' 7–12.
 6. שני משלים: חמשת העורים; ב. שלושת החרשים. כתב-יד. שם, עמ' 12–14.
 7. על ספרים ואישים במקרא - פרקים שכתב ביאליק לספר "תולדות הספרות העברית לבני הנעורים" בעריכת א"ז רבינוביץ, שיצא ב"מוריה" תרס"ו.
 8. בשולי יצירות ציירים- תשע-עשרה הקדמות קטנות ליצירות ציירים, שכתב ביאליק באלבום "כתבי הקודש בציוריהם של גדולי האמנות החדשה", שיצא ב"מוריה".
 9. חקר מילים (מחקר בלשני): תב-יד. נדפס ב"כנסת" ג', תרצ"ח עמ' 25–29.
 10. מכתב לעורך "הדור" - תשובת ביאליק על מאמרו של יעקב רבינוביץ "בתי חרושת לספרות", שנתפרסם ב"הדור" בעריכת דוד פרישמן, שנה ב', חוברת 27. התשובה נדפסה ב"הדור", שנה ב', חוברת 30, עמ' 28–30.
 11. הקדמה ל"ששה סדרי מדע" - הקדמה לספרו של ד"ר בנימין שרשבסקי, שיצא בשנת תרע"א באודסה בבית הדפוס של ביאליק ובורישקין.
 12. הקדמה ל"מדרשים קטנים" - נאספו ע"י ש' אסף ויצאו ע"י "מוריה" באודסה תרע"ט.
 13. ברכות למנדלי מוכר ספרים
 14. הקדמה ל"מגילת הטבח" - הקדמה לספר של א"ד רוזנטאל, שהופיע בשנת תרפ"ז בפלשתינה.
 15. ר' משה חיים לוצאטו- כתב-יד. נכתב כנראה בשביל החלק השני של האנתולוגיה "שירת ישראל" ולא יצא בדפוס. נתפרסם ע"י מ' אונגרפלד ב"מולד", גליון 131.
 16. ר' נפתלי הרץ ויזל - כתב-יד. נתפרסם ע"י מ' אונגרפלד ב"כנסת" המחודשת, שיצאה בעריכת א' קריב, בתש"ך, עמ' 262–264.
 17. יהודה ליב גורדון - קטעים מתוך כתב-יד פגום. נדפס ב"כנסת", כנ"ל, עמ' 264–268.
 18. גורל הספר והתרבות - זה המאמר "קריאה גדולה" שכתב ביאליק בשנת תרצ"א לפני צאתו לאירופה למסע תעמולה למען הפצת הספר העברי מטעם "בצר" (הוצאות הספרים "דביר", "אמנות", "שטיבל"), ורק קטעים ממנו נתפרסמו בשעתו בעתונים.
 19. ספרות ישראלית בלשון לועזית - כתב-יד. התחלה של מאמר. נדפס ב"כנסת" ט', תש"ד, עמ' ו'-ט'.
 20. דברי ספרות ואמנות לקטנים - נתפרסם ב"עין הקורא" בעריכת ד"א פרידמן, חוברת א', עמ' 167, ברלין תרפ"ג.
 21. ביאליק על עצמו - כתב-יד. תשובת ביאליק לנאומים ולמאמרים לכבוד יובל החמישים שלו בתרפ"ג. נתפרסם ב"מולד", גליון 183–184, כסלו-טבת תשכ"ד.
 22. דביר ומוריה- דברים על פעולת הוצאות הספרים שלו, שפרסם ביאליק בחוברת מיוחדת בשנת תרפ"ו.