ירושלמי קידושין

מסכת קידושין

לפי הלכות

מסכת קידושין ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי