ירושלמי קידושין ד ו

<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ד · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנה עריכה

בת חלל זכר פסולה לכהונה לעולם ישראל שנשא חללה בתו כשירה לכהונה חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה לכהונה רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשירה לכהונה וגר שנשא בת ישראל בתו כשירה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה אחד גרים ואחד עבדים משוחררין ואפילו עד עשרה דורות עד שתהא אמו מישראל רבי יוסה אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשירה לכהונה

הלכה ו גמרא עריכה

רב המנונא בשם רב בת בת בת לעולם רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל בעמיו מה בעמיו שנאמר להלן זכרים אסורין ונקיבות מותרות אף בעמיו שנאמר כאן זכרים אסורין ונקיבות מותרות מה נפק מביניהון כהן שבא על הגרושה והוליד בן והלך הבן והוליד בן ובת על דעתיה דרב בן ובת בן ובן בת ובת אסורה על דעתיה דרבי יוחנן בת בן אסורה ובת בת מותרת מתניתא פליגא על רב ישראל שנשא חללה בתו כשירה לכהונה פתר לה חללה מבנה מתניתא פליגא על רבי יוחנן רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר פתר לה לא בא רבי יודה אלא להוסיף אילו אמר בת חלל כבת גר יאות דלמא רבי הושעיה רבא ורבי יודה נשייא הוון יתבין רהיט רבי יוחנן ולחיש לרבי הושעיה באודניה פצוע דכא כהן מהו שישא בת גרים אמר ליה מה אמר לך אמר ליה אמר לי מילה דנגר בר נגרין לא מפריק לה לא אמר לי גיורת שהיא כזונה אצלו ולא בת ישראל שהיא מחללה לא אמר לי אלא בת גרים ובת גרים לא כישראלית היא פתר לה כרבי יודה דרבי יודה אמר בת גר זכר כבת חלל זכר כהן שבא על הגרושה והוליד בת בת בת מה היא ר חנניה ורבי מנא חד אמר כשירה וחד אמר פסולה מתיב מאן דאמר כשירה למאן דאמר פסולה בת חלל זכר אינה פסולה וחללה מבנה אינה פסולה משם מה היא פסולה רבי אליעזר בן יעקב אומר כו תמן תנינן רבי אליעזר בן יעקב אומר האשה בת גרים לא תינשא לכהונה עד שתהא אמה מישראל וכולהו מקרא אחד דרשו (יחזקאל מד) כי אם בתולות מזרע בית ישראל רבי יודה אומר עד שיהא אביה מישראל רבי ליעזר בן יעקב אומר עד שיהא או אביה או אמה מישראל רבי יוסי אומר עד שיוולדו בקדושת ישראל רבי שמעון אומר עד שיבואו בתולים בקדושת ישראל תני בשם רק שמעון גיורת שנתגיירה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשירה לכהונה מה טעמא (במדבר לא) וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם ופינחס עמהן מה עבדין ליה רבנין החיו לכם לעבדים ולשפחות רבי יוסא רבי יסא בשם רבי יוחנן רבי יונה ר חייה בשם ר יוחנן הלכה כר יוסה חנין בר בא בשם רב הלכה כרבי יוסי והכהנים נהגו כרבי אליעזר בן יעקב חד כהן נסב בת גרים אתא עובדא קומי רבי אבהו וארבעיה אספסליה אמר ליה רב ביבי לא כן אלפן רבי הלכה כרבי יוסי אמר ליה ולא נהגו הכהנים כר"א בן יעקב א"ל ר על המנהג לוקין א"ל אין כיני את חמי מפייס ואנא מוקים ליה מן דקיימי אמר ליה ר הואיל והותרה הרצועה אף אני מותר בה ר יעקב בר אידי בשם רבי יהושע בן לוי מעשה בשפחה בדרום שהיו קורין עליה ערר ושלח רבי את רומינוס לבודקה ובדק ומצא שנתגיירה זקינתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה רב הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירוה אמר רבי זעירה דברי הכל היא הכא דאמר רבי זעירא בשם רב אדא בר אחוה רבי יודן מטי בה בשם רב רבי אבהו בשם רבי יוחנן וולד בוגרת כשר שהוא בלא תעשה שהוא מכח עשה (ויקרא כא) והוא אשה בבתוליה יקח לא בוגרת כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא ודכוותה כי אם בתולה מעמיו יקח אשה לא גיורת כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא התיב רבי הושעיה הרי דור שני של מצרי הרי הוא בלא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא חזר רבי הושעיה ואמר לא דומה עשה שבישראל לעשה שבכהנים עשה שבישראל אסור בכל עשה שבכהנים אסור בכהנים ומותר בלויים ובישראל