ירושלמי קידושין ג ז


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנה עריכה

האומר קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה ובא א ואמר אני קידשתיה נאמן זה אומר אני קדשתיה וזה אומר אני קידשתיה שניהן נותנין גט ואם רצו א נותן גט ואחד כונס

הלכה ז גמרא עריכה

מהו נאמן שמואל אמר נאמן ליתן גט אסי אמר נאמן לכנוס רב הונא בשם רב אמר נאמן לכנוס ר יוחנן אמר נאמן לכנוס ואין למידין ממנו דבר אחר מהו אין למידין ממנו דבר אחר אחת משדותי מכרתי ואינו יודע למי מכרתיה בא א ואמר אני לקחתיה לא הכל ממנו אף בקדושין כן אח מבנותי קידשתי ואיני יודע למי קידשתיה ובא אחד ואמר אני קידשתיה לא הכל ממנו מתניתא פליגא על רב המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו תמן הוחזקה אשת איש בפני הכל ברם הכא לא הוחזקה אשת איש אלא בפני שנים לכשיבואו שנים ויאמרו זהו שקידש מתניתא פליגא על שמואל זה אומר אני קידשתיה וזה אומר אני קידשתיה שניהן נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס פתר לה באומר לאחד משני אלו קידשתיה ואיני יודע אי זהו רבי זעירא רבי יוסי בשם רבי יוחנן קדם אחד מהן וכנס מוציאין מידו הדא דאת אמר בשזה אומר אני קידשתיה וזה אומר אני קידשתיה וקדם וכנס אבל אם אמר אני קידשתיה וכנסה ובא אחר ואמר אני קידשתיה לא כל הימנו ותני כן אם משכנסה בא אחר ואמר אני קידשתיה לא כל הימנו