ירושלמי קידושין ג ד


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה עריכה

המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לוייה לוייה והרי היא כהנת עניה והרי היא עשיר עשיר והרי היא ענייה הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו

הלכה ד גמרא עריכה

ר לעזר אמר מקודשת אפילו בעדים ר שמואל בשם רבי זעירא מקודשת לחומרין רבי בר אחא בשם רבי אימי ראובן חייב לשמעון סמכיה גבי לוי אפירסן לוי לית ראובן חייב לשמעון הדא דאת אמר בשלא עשו בהערמה אבל עשו בהערמה חייב כהדא חזרייה סמכון לתנאי קרייה גבי זבונה קרן זבונה ואזל ליה אתא עובדא קומי רבי מנא אמר אין פריטין אינון אינון פושעין אין דינרין אינון כיני אורחא דזבונא מדדייה חד בר נש קם עם חבירה בשוקא אמר ליה הב לי קיתונא דאית לי גבך אמר ליה הב לי דינרא דאית לי גבך אמר ליה הב לי קיתונא וסב דינרא אתא עובדא קומי רבי מנא אמר ליה את אודית ליה בדינרא והוא לא הודי לך בקיתונא איזיל והב ליה דינרא אמר רבי יעקב בר אחא מודי רבי אימי דו אמר בשהדין לא כן אלא בדיל דלא יכפור בקיתונא לא חייב חד בר נש הוה חייב לחבירה מאה דינרין בקרטים שלח חמשין גבי שליחא אמר ליה אין לא יהב לך קרטיסה לא תתן ליה כלום אתא עובדא קומי רבי אימי אמר איזיל הב ואנן ידעין הגע עצמך דמת רבי אימי עושין לו מודע ב"ד דזכה לחבריה רבנין דהכא אמרין דזכה זכה דלמא רבי דוסתאי בי רבי ינאי ורבי יוסי בן כיפר נחתון לגביה לחבירא תמן איתאמר עליהון לישנא בישא הוון בעיין דלא יהיויין כלום אתא בעון מיפקא מינהון אמרין לון כבר זכנון אמרין לון ומנין אמרין לון מנן בעי תקמינון טבאות אמרין לון שומרי חנם אנחנו אזלון לגבי רבי דוסתי בי רבי ינאי אמר לון אהן הוא כולא נסבון לר יוסי בן כיפר וכפתון ואפקין מיניה כד סלקון להכא אתא לגבי אבוי אמר ליה חמי מה עבד לי ברך אמר ליה מה עבד לך אמר ליה אילו אשוי עימי לא הוון מפקה מינן כלום א"ל מה עבדת כן אמר ליה ראיתי אותן בית דין שוה וכובעיהן אמה ומדברין מחציין ויוסה אחי כפות ורצועה עולה ויורדת ואמרתי שמא דוסתי אחר יש לאבא אמר ר חגיי הדא דאת אמר בההוא דלא יכיל מיקמה גרמיה טביות ברם ההוא דיכיל מיקמה גרמיה טבאות נסב לון מן דין ויהב לדין ומוחל שטר לחבריה ר חנניה ור מנא חד אמר מחיל וחרנה אמר לא מחיל ליה עד דחזר ליה שטרא