ירושלמי קידושין ג ב


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנה עריכה

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן ליך מאתים זוז הרי זו מקודשת והוא יתן על מנת שאתן ליך מיכן ועד שלשים יום נתן לה בתוך שלשים יום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת ויש לו על מנת שאראך מאתים זוז מקודשת ויראנה ואם הראה על שולחנו אינה מקודשת

הלכה ב גמרא עריכה

תמן תנינן הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן לא הספיקה ליתן עד שמת תני רשב"ג אומר נותנין לאביו ולאחיו והיא פטורה מן החליצה ומן הייבום אף בקידושין כן האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן ליך מאתים זוז כרשב"ג אביו ואחיו נותנין לה והיא זקוקה לחליצה ולייבום ר אבהו בשם רבי יוחנן סדר הסימפון כך הוא אנא פלן בר פלן מקדש ליך אנת פלנית ברת פלן על מנת ליתן ליך מיקמת פלן ומכנסיניך ליום פלן ואין אתא יום פלן ולא כנסתיך לא יהוי לי כלום אירע לו אונס רבי יוחנן אמר אונסא כמאן דלא עבד רשב"ל אמר אונסא כמאן דעבד על דעתיה דרשב"ל היך צריך למיעבד דאין אתא יום פלן ולא הויתי כונסה לי לא יהא עליך כלום ר יוחנן דמיך פקיד לבנתיה דיהוון עבדן כרשב"ל אמר שמא יעמוד בית דין אחר ויסבור דכוותיה ונמצאו בניו באין לידי ממזירות הגיע הזמן הוא אומר נתתי והיא אומרת לא נטלתי אמר ר אבון מיכון שהוא מבקש להוציא סימפון מיד האשה עליו להביא ראייה הגע עצמך דלא הוה סימפון אמר רבי יוסי מכיון שהוא מבקש לאוסרה עליו צריך להביא ראייה שכנסו עצמן בתוך סימפון אתא עובדא קומי רבי אבהו אמר ליה זיל הב א"ל רבי אשה לא קניתי ואת אמר לי איזיל הב אמר רבי אבהו מימי לא שחק בי אדם אלא זה חזר ואמר אין חזר ביה יתן אין היא חזרת בה תתן ולא הדא היא קדמייתא חזר ועשאו מעשה בית דין סדר סימפון כך הוא עד אחד משל חתן ועד אחד משל כלה ושניהן בוררין להן עוד אחד כדי שיהיו לו שני עדים לזה ושני עדים לזה הדא דאת אמר בשאין שניהן מודין אבל אם היו שניהן מודין שניהן יכולין לעקור קידושין כהדא הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי לא הכל ממנו שכבר אמר משעה ראשונה בעלתי אבל אם אמר משעה ראשונה לא בעלתי שניהן יכולין לעקור חזקה היה עד אחד משל חתן ועד אחד משל כלה והחתן חתום בכתב ידו רבי אבהו אמר סימפון רבי בא אמר קידושין אני אומר לא עמד ובירר את הסימפון אלא סבר שהוא מתיר באחותה עד שיהא מדעתו ומדעתה היה מדעתו סימפון ומדעתה קידושין רבי חנינה אמר סימפון רבי חגיי בשם רבי זעירא אמר קידושין והוה רבי חנינה מתרם כליו קבל רבי חגיי א"ל רבי הילא קבל חגיי דחגיי אינשי סבורה הוא דמר רבי זעירא באדר קדמייא דמך רבי הילא באדר תניינא אתא עובדא קומי רבי חנניה חבריהון דרבנין ובעא מיעבד כהדא דרבי חגיי א"ל רבי שמואל בר אימי לא יאות הוה רבי הילא אמר לך קבל לחגיי דחגיי אינשא סבורא הוא אמר רבי חגיי מתניתא מסייעא ליה קידשתני והוא אומר לא קידשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו התיב רבי בורקי קומי רבי מנא ואם אף בסימפון כן אמר ליה לית סימפון ספק אלא הוא סימפון או קידושין קידש בתוך סימפון הרי אלו קידושין גמורין גירש תלמידוי דרבי יונה אמרין נגעו בה גירושין רבי יונה אמר לא נגעו בה גירושין כד דמך רבי יונה עבדון תלמידוי דכוותיה אמרין לאחר שלשים יוצאת בלא גט ואת אמר נגעו בה גירושין אלא לא נגעו בה גירושין מת מתוך סימפון רבי אבהו אמר מותרת לינשא רבי בא אמר אסורה להינשא רבי מנא שאל לבית אבוי דר יוסי היך רבכון נהיג עביד אמר ליה כדו זמן מרובה הוא אמר תלך ותינשא מיד כדי זמן ממועט הוא אמר מה בכך שתמתין שליח דברים בתוך סימפון רבי מנא אומר סימפון רבי בא אמר קידושין וחששין רבנין להדא דרבי מנא