ירושלמי קידושין ד ד


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ד · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה עריכה

הנושא אשה כוהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות שהן שמונה אמה ואם אמה ואם אבי אביה ואמה ולויה וישראלית מוסיפין עוד אחת

הלכה ד גמרא עריכה

אמר רבי יוחנן דרבי מאיר היא דתני אי זו היא עיסה כשירה כל שאין בה לא חלל ולא ממזר ולא נתין ר מאיר אומר כל שאין בה אחת מכל אילו בתה כשירה לכהונה אבל משפחה שנשתקע בה פסול רבי מאיר אומר בודק עד ארבע אימהות ומשיא וחכמים אומרים בודק לעולם רב אמר זו דברי ר מאיר אבל חכמים אומרים בודק מאי זו משפחה משיאין לכהונה ומשיא ביד מי הוא בודק רבי חגיי בשם רבי יאשיה בודק ביד קרובותיו ר חמא אתא סבא אמר ליה משיאין לכהונה מן הדא זרעיתא אמר ליה אין ואסיב על פומיה רב אמר לחייה בריה נחות דרג וסב איתא אמר רב אידי שכיחא הא מילתא בפומהון דרבנין (במדבר ה) ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא מכיון שלא נטמאה טהורה ולא כיהודה בן פפוס שנועל דלת בפני אשתו אמר ליה נהוגין הוון אבהתך עבדין כן חד כהן אתא לגבי ר יוחנן אמר ליה עבדית מתניתא נשאתי אשה כהנת ובדקתי אחריה ארבעה אימהות שהן שמונה אמר ליה אין הוא עיקרא לקי מן ראשה מן מודע לך לווים ישראלים מוסיפין עליה עוד אחת ולא נמצאת מחמיר בישראלים יותר מן הכהנים אמר רבי יוסי בי רבי בון אחת זו ואחת זו קנס קנסו חכמים בהן כדי שיהא אדם דבק בשבטו ובמשפחתו