ירושלמי קידושין ג יב


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה יב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה יב משנה עריכה

כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הוולד הולך אחר הזכר אי זו זו זו כהנת לויי וישראלית שנישאת לכהן ללוי ולישראל וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הוולד הולך אחר הפגום שבשניהן ואי זו זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר כל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה קידושין על אחרים הוולד ממזר ואי זו זו זו הבא על אחת מכל העריות שבתורה וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הוולד כמוה ואי זו זו זו וולד שפחה ונכרית

הלכה יב גמרא עריכה

רבי שמעון בן לקיש בעא קומי רבי יוחנן הרי גר שנשא ממזרת הרי יש קידושין ואין עבירה והוולד הולך אחר הפגום שבשניהן אמר ליה בכל מקום ששנה ר פירש ואי זה זה זה כהנת ולויה וישראלית שנשאו לכהן וללוי ולישראל רבי אבין שמע לה מן דבתרה בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הוולד הולך אחר הפגום רבי שמעון בן לקיש בעא קומי רבי יוחנן הרי גר שנשא ממזרת הרי יש קידושין ואין עבירה והוולד הולך אחר הפגום שבשניהן אמר ליה כל מקום ששנה רבי פירש ואי זה זה זה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין ותיביניה הרי חלל שנשא לבת ישראל הרי קידושין ואין עבירה הוולד הולך אחר הפגום שבשניהן הרי המחזיר גרושתו משנישאת הרי קידושין ויש עבירה והוולד כשר דאמר ר חייא בשם ר יוחנן המחזיר גרושתו משנישאת בתה כשירה לכהונה מה טעמא היא תועבה ואין בניה תועבין רבי יוסי בי רבי בון בשם רב גר ועבד משוחרר וחלל מותרין בכהנת מאי טעמא כשירין הוזהרו על הפסולות ופסולות על הכשירין אבל לא כשירות על הפסולין ולא פסולין על הכשירות והא תני (ויקרא כא) לא יקחו לא יקחו מלמד שאף האשה מוזהרת על ידי איש סברין מימר בכשירות על הפסולין ואינן אלא בפסולות על הכשירים חד גיור אתא לגבי רבי יוסא אמר ליה מהו מינסוב ממזרתא אמר ליה שרי חזר ואתא לגבי רבי יודה אמר ליה שרי אלא הוי ידע דבנוי דההוא גברא ממזירין קומי שמייא חזר ואתא קומי רבי יוסי אמר ליה הוית ידע דהוא כן ולמה שרית לי מן קדמייתא אמר ליה מה דשאלת לי אגיבונך אמר ר יוסה ההן גיורא מדמי לעמרתא גופנא אין בעית למיתניה בעמרא שרי בכיתנא שרי ניחא בת ישראל לממזר ולנתין דכתיב (דברים כג) לא יבא ממזר בקהל י"י מה תלמוד לומר לא יבוא לו לפסול אמר רבי אבהו מהו ממזר מום זר ופליג על ההוא דאמר רבי יודה בר פזי (תהילים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה אפילו ממזר בסוף העולם וממזרת בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזווגן זה בזה רב הונא אמר אין ממזר חייה יותר משלשים יום ביומוי דרבי ברכיה סלק הד בבלאי להכא והוה ידע ביה דהוא ממזר אמר ליה רבי זכה עימי אמר ליה למחר את קאים בציבורא ואנא עביד לך פסיקא אתא יתיב דריש מן דחסיל מידרש אמר לון אחונן זכון עם הדין דהוא ממזר מן דאזל ליה קהלא אמר ליה רבי חיי שעה בעית גבך ואובדתא חיין דהוא גברא אמר ליה חייך ההין יהבית לך דאמר רבי בא רב הונא בשם רב אין ממזר חיה אלא שלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם היה מפורסם חיי הוא רבי זעירא כד סליק להכא שמע קלין קריי ממזרה וממזרתא אמר לון מהו כן הא אזלה ההיא דרב חונא דרב הונא אמר אין ממזר חיי יותר משלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם היה מפורסם חיה הוא תני עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר רבי שמעון בן יהודה אומר בשם רבי שמעון אין הוולד ממזר שאין ממזר אלא מאשה שהיא אסורה עליו איסור ערוה וחייבין עליה כרת ושניהם מקרא אחד דרשו (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו וגו רבי מאיר דרש מה אשת אביו מיוחדת שאין לו עליה קידושין <אבל יש לה קידושין על אחרים> והוולד ממזר אף כל שאין לה עליו קידושין הוולד ממזר רבי שמעון בן יהודה דרש מה אשת אביו מיוחדת שאין לה עליו קידושין אבל אם יש לה קידושין על אחרים הוולד ממזר יצא עכו"ם ועבד שאין לה עליו ולא על אחרים קידושין התיב רבי שמואל בר אבא על ההיא תנייא קדמייא הרי יבמה שזינת הרי אין לה עליו ולא על אחרים קידושין והוולד כשר רבי ינאי בשם רבי עכו"ם ועבד שבאו על בת ישראל הוולד ממזר רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין הוולד ממזר רבי יעקב בר אחא ר שמעון בר אבא ר יהושע בן לוי בשם ר ינאי בר הוולד אינו כשר ולא פסול אלא מזוהם רבי יונתן סלק עם רבי יודה נשייא לחמתא דגדר הורי תמן הוולד כשר אמר ר זעירא ההן וולד כל מה דהוא אזיל הוא מתעלה רבי עבד בריה מזוהם בר בריה עבדה כשר הורי רבי בא בר זבדא במקום כל רבנין הוולד כשר רב ביבי אמר קומי רבי זעירא בשם רבי חנינה הוולד כשר אמר רבי זעירא אין מן הדא אין למידין מעשה מהברה אמר רבי חזקיה אנא ידע ראשה וסופה ר חמא בר חנינה הוה אזיל מיסוק לחמתה דגדר אתא לגבי אבוי א"ל הב דעתך דאית תמן מן אינון פסולייא דלא תפגע בהון אע"ג דר שמעון בן יהודה אמר משום רבי שמעון בן יוחי גוי ועבד שבאו על בת ישראל הולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שהיא פסולה מן הכהונה אע"ג דרבי יהושע אמר הבא על אחותו הוולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שהיא פסולה מן הכהונה חד בר נש אתא לגביה דרב אמר ליה בגין דלידתיה אימיה מן ארמאי אמר ליה כשר אמר ליה רב חמא בר גוריא הן דעימך מגליך עד דאתי שמואל ויפסלינך אע"ג דרב אמר גוי ועבד שבאו על בת ישראל הוולד כשר מודה שאם היתה נקיבה שפסולה מן הכהונה אמר ר יעקב בר אחא תניי תמן הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר אפילו באשת איש רבי תנחום בר פפא שלח שאל לרבי יוסי תרין עובדין מן אלכסנדריאה אחד בפנויה ואחד באשת איש באשת איש שלח כתב ליה לא יבוא ממזר בקהל י"י בפנויה שלח כתב ליה מבדין אתם שאין אתם מוזהרין על בנות ישראל הקדושות אמר לרבי מנא סב וחתים וחתם אמר לרבי ברכיה סב וחתים ולא קיבל עלוי מן דקמון קם רבי מנא עם רבי ברכיה אמר ליה למה לא חתמתה אמר ליה לא כן אמר רבי יעקב בר אחא תניי תמן הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר אפילו באשת איש אמר ליה בריך רחמנא דלא הוינא שמיע הדין אולפנא אילו הוינא שמיע הדין אולפנא לא הוינן מחתים והוון אמרין תלמידא פליג על רביה אמר מר עוקרבן הכי אתאמרת הפוסל פוסל בפנויה והמכשיר מכשיר בפנויה ברם באשת איש לא איתמר כלום ברומשא סלק בעי מחתים אמר ליה לית הכא אמר רבי חייה בר בא אזל לצור אתא לגבי רבי יוחנן א"ל מה מעשה בא לידיך אמר ליה גר שמל ולא טבל אמר ליה ולמה לא פגעתה ביה אמר ליה רבי יהושע בן לוי ארפי ליה יאות עבד דלא פגע ביה מחלפא שיטתיה דרבי יהושע בן לוי תמן רבי יעקב בר אחא רבי שמעון בר בא רבי יהושע בן לוי בשם רבי גמליאל בר הוולד אינו לא כשר ולא פסול אלא מזוהם והכא הוא אמר הכין ולא כן תני גר שמל ולא טבל טבל ולא מל הכל הולך אחר המילה דברי ר אליעזר ר יהושע אומר אף הטבילה מעכבת אלא ר יהושע בן לוי כהדא דתני בר קפרא דתני בר קפרא גר שמל ולא טבל הרי זה כשר שאין גר שלא טבל לקירויו וקשיא עלת לו טומאה קלה מטומאה חמורה אמר רבי יוסי בי ר בון כיון שזו וזו לשום קדושת ישראל עלת לו ואי זה זה זה וולד שפחה ונכרית תמן תנינן חוץ ממה שיש לו מן השפחה ומן הנכרית שפחה דכתיב (שמות כא) האשה וילדיה תהיה לאדוניה נכרית רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים ז) לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו וכתיב כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראל קרוי בנך ואין בנך מן הנכריות קרוי בנך אלא בנה יעקב איש כפר גבורייא אזל לצור אתון שאלון ליה מהו מיגזור ברה דארמייתא בשבתא וסבר למישרי להון מן הדא (במדבר א) ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם שמע רבי חגיי אמר ייתי וילקי אמר ליה מהיכן את מלקיני אמר ליה מן הדין (עזרא י) ועתה נכרות ברית להוציא כל הנשים הנכריות והנולד מהן וגו אמר ליה ומן הקבלה את מלקיני אמר ליה וכתורה יעשה אמר ליה מן הדין אוריתא אמר ליה מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי לא תתחתן בם וכו א"ל חבוט חבוטך דהיא טבא בקלטה