עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יד

דף קיב עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ט , ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ו:

ב ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו:

ג ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ו:

ד ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו:

ה ה מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יג:

ו ו מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יב:

ז ז מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף י:

ח ח מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יב:

ט ט מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יז , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז , סמג עשין נ ועשה נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף יג:

י י מיי' שם הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף יד:

יא כ מיי' שם הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף טו:

יב ל מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ט , ומיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ח:

יג מ מיי' שם , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ז:

יד נ מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף א:

טו ס מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף א:

דף קיג עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו:

יז ב ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ד , ועי' בכסף משנה:

יח ד מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ה:

יט ה מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ד:

כ ו מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ג:

כא ז מיי' שם , ומיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ד:

כב ח מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף י:

כג ט מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ט:

כד י מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סז סעיף ח:

כה כ מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ב והלכה ג:

כו ל מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב , סמג עשין קלד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ל:

כז מ נ מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ב והלכה ג:

דף קיג עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו:

כט ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ה:

דף קיד עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"כד מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה כז , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יב , סמג עשין רמג ולאוין קמח , טור ושו"ע או"ח סי' שמג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף א:

לא ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה יא , וע"ש במגיד משנה ובכסף משנה:

לב ג ד מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כה:

לג ה מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה כז , טור ושו"ע או"ח סי' שמג:

לד ו ז מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף א ובהג"ה: