עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ד

דף כו עמוד אעריכה

א ח ט מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א:

ב י מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף ב:

ג כ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

ד ל מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א:

ה מ מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' רלד סעיף ב:

ו נ ס מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף ז:

דף כו עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה טו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף ט:

ח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קח סעיף י:

ט ג מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף ה:

י ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף ד:

יא ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

יב ו מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ה והלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף ד [ רב אלפס ברכות פ"ג דף יד ב ]:

יג ז ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלג סעיף א:

דף כז עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"ז מהל' יבום וחליצה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יא:

טו ב מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

טז ג מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ב , סמג עשין סו:

יז ד מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ט:

יח ה מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ב , סמג עשין קצ:

יט ו ז מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א:

כ ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלג סעיף א:

כא ט מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ז , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רסז סעיף ב:

כב י מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קב סעיף ד:

דף כז עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כד [ ובי"ד סימן רמב סעיף טז ]:

כד ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ה , סמג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז:

כה ג מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ב:

כו ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כד:

כז ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כה:

כח ו ז טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף יד:

כט ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ז , (ופכ"ט מהלכות שבת הל' י"א) , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רסז סעיף ב:

ל ט מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצג סעיף ג:

לא י מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ו:

לב כ מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ו , ופ"ג הל' ו ז , ומיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ט , סמג עשין יט , טור או"ח סי' רלה רלו רלז:

דף כח עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ז:

לד ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כה , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף י:

לה ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה יח:

לו ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף כב בהגהה:

לז ה ו מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רפו סעיף א:

לח ז מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' רפו סעיף ד:

לט ח שם סעיף א:

דף כח עמוד בעריכה

לט א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה טז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף י:

מ ג מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפו סעיף ג:

מא ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלב סעיף ג:

מב ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כג והלכה כד , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף ח:

מג ו טור ושו"ע או"ח סי' א סעיף א:

מד ז מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף א:

מה ח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף ד:

מו י כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף ה:

דף כט עמוד אעריכה

מז א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף א:

מח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ג והלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף א:

מט ו מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף ה:

נ ז מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף ד:

נא ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

נב ט מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף ה:

דף כט עמוד בעריכה

נד א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף א:

נה ג ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף ג:

נו ה מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' רלג סעיף א:

נז ו מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף ג:

נח ז מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ד , ופ"ב הלכה ג:

נט ח ט מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה [ע"ש ולא תמצא. והב"י סי' קי תמה על הרמב"ם שהשמיט] , סמג עשה יט , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף ד:

דף ל עמוד אעריכה

ס א ב טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף ז:

סא ג טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף ד:

סב ד ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ב [וספ"ד] , טור ושו"ע או"ח סי' קי סעיף א וסעיף ג:

סג ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צד סעיף ד:

סד ז מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' צד סעיף ג:

סה ח מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' צד סעיף א:

סו ט י טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף ח:

סז כ טור ושו"ע או"ח סי' רפו סעיף ב:

דף ל עמוד בעריכה

סח א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טו , ומיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט , [ טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף א ]:

סט ב מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יח:

ע ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טו , סמג שם , (טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף א):

עא ד ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף ג:

עב ו מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קה:

עג ז ח מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף א: