שולחן ערוך אורח חיים צד ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

מי שאינו יכול לכוין הרוחות יכוין לבו לאביו שבשמים:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

(*) מי שאינו יכול לכוין הרוחות וכו':    ונראה דטוב שיצדד פניו לצד אחד מצדדיו וא"כ אם הוא עומד נגד מזרח ממילא הצידוד הוא לצפון או לדרום ואם הוא עומד נגד צפון אם מצדד לימינו למזרח פשיטא דטוב ואם לשמאלו שהוא מערב עכ"פ לא הפסיד וכן בדרום להיפך כ"ז הוצאתי מספר שולחן שלמה:

▲ חזור לראש