פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רסז

סעיף אעריכה

בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלין על פניהם:

סעיף בעריכה

מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול. ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד

(ועיין לעיל סימן רל"ג כיצד משערין שיעור פלג המנחה):

סעיף געריכה

בברכת "השכיבנו" אינו חותם בה "שומר עמו ישראל", אלא כיון שהגיע ל"ובצל כנפיך תסתירנו", אומר: "ופרוס סוכת שלום עלינו ועל ירושלים עירך. ברוך אתה י"י הפורס סכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים":