פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

ולא ישחה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסים ואם הוא זקן או חולה ואינו יכול לשחות עד שיתפקקו כיון שהרכין (פירוש שהשפיל) ראשו דיו מאחר שניכר שהוא חפץ לכרוע אלא שמצער עצמו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(ד) כ"כ:    דמחזי כיוהרא.


משנה ברורה

(יא) כל כך - דמיחזי כיוהרא ששוחה יותר משיעור שחיה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש