מצודות על יחזקאל כא לה


מצודת דוד

"השב אל תערה" - וכי אשיב החרב אל תערה לבל תהרוג עוד באמת לא יהיה כן כי אם במקום אשר נבראת בארץ מגוריך שם אשפוט אותך בחרב מלך בבל

מצודת ציון

"תערה" - הוא תיק החרב

"מכורותיך" - מגורותיך כמו מכורותיך ומולדותיך (לעיל טז)