מפרשי רש"י על ויקרא כה לב


<< מפרשי רש"י על ויקרא • פרק כה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • מ • מא • מד • מה • מז • נג • 


פסוק

(לב) וְעָרֵי הַלְוִיִּם בָּתֵּי עָרֵי אֲחֻזָּתָם גְּאֻלַּת עוֹלָם תִּהְיֶה לַלְוִיִּם.

רש"י

"וערי הלוים" - ארבעים ושמונה עיר שנתנו להם.

"גאלת עולם" - גואל מיד, אפילו לפני שתי שנים, אם מכרו שדה משדותיהם הנתונות להם באלפים אמה סביבות הערים.

או, אם מכרו בית בעיר חומה, גואלין לעולם, ואינו חלוט לסוף שנה.


מפרשי רש"י

[מט] גואל מיד אפילו לפני שתי שנים כו'. בתורת כהנים, מדכתיב "גאולת עולם תהיה ללוים", ולא כתיב 'גאלה תהיה לו', משמע גאולה כל זמן שבעולם, ועל כרחך בשני דברים הכתוב מדבר; שהלוים גואלים מיד אם מכרו שדה אחוזה שלהם, ואינם צריכים להניח השדה שתי שנים ביד הלוקח, ואין בית בעיר חומה שלהם נחלט:

בדיבור הראשון עד פ' שמטה נ"ב ואני אומר בודאי על כל המצות קאי דאל'כ תרי קראי ל"ל שהרי כתיב בסוף התוכחה אלה החקים והתורה וכו' ופסוק זה היה לו לכתוב לבסוף ומדכתיב אלה המצות וכו' לריבוי כל המצות שבעולם וא"כ בהר סיני ל"ל בשמיטה יותר מבשאר המצות אלא לאשמועינן אף הפרטו' ולמה השמיע לנו חידוש זה יותר בשמיטה משום שלא מצינו שנשנית בערבות מואב ואף שכתוב שם ברמיזה השמט תשמט לרבות שמיטות קרקע ולא כתב להדיא שם לא כלל ופרט לרבות על הראשונות כדרך פרשה שנשנית ודוק מהרש"ל: