רש"י על תהלים מט ב

רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"שמעו זאת כל העמים" - לפי שמזמור זה מיוסד על בני אדם הבוטחים בעשרם, אמר "כל העמים", שכלם צריכים ייסור.

"חלד" - היא הארץ, על שם שהיא נושנת וחלודה, רדוייליי"א בלע"ז. ורבותינו פירשו על שם החולדה, שהיא ביבשה ואינה בים, דתנו רבנן: 'כל שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה'.