רש"י על תהלים מט


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמעו זאת כל העמים" - לפי שמזמור זה מיוסד על בני אדם הבוטחים בעשרם אמר כל העמים שכלם צריכים ייסור

"חלד" - היא הארץ על שם שהיא נושנת וחלודה רדוייליי"א בלע"ז ורבותינו פירשו על שם החולדה שהיא ביבשה ואינה בים דתנו רבנן כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם בני אדם" - בני אברהם שנקרא האדם הגדול בענקים (יהושע י"ד) בני ישמעאל ובני קטורה

"גם בני איש" - בני נח שנקרא איש צדיק (בראשית ו')

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגות לבי" - מחשבות לבי תבונות הם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אטה למשל אזני" - לדברי תורה שנקראת משל הקדמוני (שמואל א כד)

"אפתח" - לכם חידתי זאת בכנור וזו היא החידה למה אני צריך לירא בימי רע ביום פקודת עול לפי שעון עקבי יסובני עונות שאני דש בעקב שאני מזלזל בהם שהם בעיני עברות קלות הם מרשיעות אותי בדין וכל שכן העשירים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבוטחים על חילם" - ומה בצע בממונם הלא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אח" - לא יוכל לפדות את אחיו בממונו לפי שאם באים לפדות איש את אחיו יתיקר פדיון נפשם מכל הון לפיכך על כרחו חדל הוא לעולם מלפדותו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקר" - (שיחיה לנצח ולא יראה השחת) ומנחם חברו לשון מניעה כמו אוקיר אנוש מפז (ישעיהו יג) והלכתי עמכם בחמת קרי (ויקרא כו) כלומר וימנע פדיון נפשם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יראה חכמים ימותו" - ואין ניצולין מן המות לפיכך ע"כ הוא חדל ליגע ולטרוח על פדיון אחיו

"חילם" - ממונם בחכמים נאמר מיתה שאינם מתים בעה"ז אלא הגוף בלבד ובכסיל ובער נאמר אבידה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרבם בתימו לעולם" - מחשבותם לבנות להם בתים שיתקיימו לעולם

"קראו בשמותם" - את בתיהם שהם בונים למען יהיה להם לזכרון ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך (בראשית ו') אנטיוכוס בנה אנטוכיא סליקוס בנה סליקיא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביקר" - לשון יקר ותפארת (סא"א)

"נמשל" - לשון משל

"נדמו" - לשון דממה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסל" - שטות

"ואחריהם בפיהם ירצו סלה" - והבאים אחריהם ידברו בהם ויספרו בפיהם מה אירע לראשונים

"ירצו" - לשון הרצאת דברים רטרירונ"ש בלע"ז וחז"ל פירשו זה דרכם של רשעים שסופם אבודים אבל כסל למו חלב יש להם על כסליהם ומכסות את כליותיהם ואינן יועצות אותם לשוב מרעתם ושמא תאמר שכחה היא להם על ששכחו שסופם למות ת"ל ואחריהם בפיהם ירצו כלומר יום אחריתם תמיד בפיהם ואין חרדים ממנו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כצאן לשאול שתו" - כצאן המתאסף לדיר כן הם לשאול שתו דגשות התי"ו במקום תי"ו שנייה לשאול שותתו לשון שתותיה של שאול למדרגה התחתונה וכן שתו בשמים פיהם (לקמן ע"ג) גם הוא לשון שתות קבעו בשמים פיהם לשונם הרע

"מות ירעם" - מלאך המות יאכלם ואל תתמה על לשון אכילה זו שכן מצינו במקום אחר (איוב יח) יאכל בדיו בכור מות ל"א לשון רציצה כמו הירוע ברזל (ירמיהו טו)

"וירדו בם ישרים לבקר" - ליום הגאולה כשיזרח בקרם של ישראל יהיו רודים בהם כמו שנאמר ועסותם רשעים וגו' (סוף מלאכי)

"וצורם לבלות שאול" - צורתם של רשעים תבלה את השאול גיהנם כלה והם אינם כלים

"מזבול לו" - מהיות להם מדור והקב"ה מוציא חמה מנרתקה ומלהטת אותם שנאמר (שם) וליהט אותם היום הבא ורבותינו פירשו מזבול לו על שפשטו ידיהם בזבול שהחריבו את בית המקדש

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך אלהים יפדה נפשי" - אבל אני שהטיתי למשל אזני אלהים יפדה נפשי שלא אלך אל שאול כי יקחני בחיי ללכת בדרכיו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נפשו בחייו יברך" - הרשע מברך את נפשו בחייו ואומר שלום עליך נפשי לא יאונך שום רעה אבל אחרים אין אומרים עליו כן

"ויודך כי תיטיב לך" - ואתה אם תשמע לדברי הכל יודוך כי תטיב לנפשך לישר את דרכך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תבא עד דור אבותיו" - כשתשלים ימיך ותמות תבא ותראה את דור הרשעים אבותיו של רשע נידונים בגיהנם אשר עד נצח לא יראו אור

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדם ביקר ולא יבין" - דרך החיים נתונה לפניו שאם ילך בה הרי נכבד אינו מבין את הטוב