עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יד

דף קז עמוד אעריכה

א ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כא , ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , וטור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ח:

ב ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף יב:

ג ח מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאות הלכה ח , סמג עשין רנט‏[1]:

דף קז עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ח:

ה ב מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור א"ח סימן שטז:

ו ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כד , ומיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ט:

ז ה (מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כא) , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ח:

ח ו ז ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה א:

ט ט י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף ה:

דף קח עמוד אעריכה

י א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י , ומיי' פ"א מהל' כלים הלכה ד , סמג עשה כב ועשה כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף א , [ ובהרא"ש בהל' ס"ת הלכה ב ]:

יא ב מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף יג:

יב ג מיי' פ"ו מהל' מעשה קרבנות הלכה כא , סמג עשין קפ:

יג ד מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה א:

יד ה מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י , סמג עשה כב ועשה כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף א , [ וברא"ש בהלכות ס"ת הלכה ב ]:

טו ו מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה ו , [ טור ושו"ע יו"ד סי' קפח סעיף א ]:

טז ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י , סמג עשה כב ועשה כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף א , [ ובאלפסי בהל' תפילין דף עא: , וברא"ש שם הלכה ד ]:

יז ח מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א והלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מד:

יח ט מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א והלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מט:

דף קח עמוד בעריכה

יט א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף ב:

כ ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף ג:

כא ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כ:

כב ז ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כא:

כג ט טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף ג:

כד י טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף ד:

כה כ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף ד:

כו ל טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף ד:

דף קט עמוד אעריכה

כז א טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף ה:

כח ב טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף ב:

כט ג סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כד:

ל ד ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כט:

לא ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף ו:

לב ח טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מד:

לג ט מיי' פ"ט מהל' מקוואות הלכה יב , סמג עשין רמח:

דף קט עמוד בעריכה

לד א ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מד:

לה ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לז:

דף קי עמוד אעריכה

לו א טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לז:

דף קי עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יב:

לח ב מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יא:

לט ג מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יג בהג"ה:

דף קיא עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה יד , סמג לאוין של:

מא ב מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ט והלכה י , סמג לאוין קב , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יא:

מב ג מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף יב:

מג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף א:

מד ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לב:

מה ו טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף יח:

דף קיא עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף א:  1. ^ לענ"ד צ"ל סמ"ג עשה רמו -- ויקיעורך