עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יד

דף קז עמוד א

עריכה

א ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ"א, ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, וטור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ח':

ב ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף י"ב:

ג ח מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאות הלכה ח', סמג עשין רנט[1]:

דף קז עמוד ב

עריכה

ד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ח':

ה ב מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ב', סמג שם, טור א"ח סימן שטז:

ו ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ"ד, ומיי' פי"א מהל' שבת הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ט':

ז ה (מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ"א), סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ח':

ח ו ז ח מיי' פי"א מהל' שבת הלכה א':

ט ט י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף ה':

דף קח עמוד א

עריכה

י א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י', ומיי' פ"א מהל' כלים הלכה ד', סמג עשה כב ועשה כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף י"ב, וטור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף א', [ ובהרא"ש בהל' ס"ת הלכה ב ]:

יא ב מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף י"ג:

יב ג מיי' פ"ו מהל' מעשה קרבנות הלכה כ"א, סמג עשין קפ:

יג ד מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה א':

יד ה מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י', סמג עשה כב ועשה כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף י"ב, וטור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף א', [ וברא"ש בהלכות ס"ת הלכה ב ]:

טו ו מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה ו', [ טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ח סעיף א' ]:

טז ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י', סמג עשה כב ועשה כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף י"ב, וטור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף א', [ ובאלפסי בהל' תפילין דף עא:, וברא"ש שם הלכה ד ]:

יז ח מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א' והלכה ח, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ד:

יח ט מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א' והלכה ט, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ט:

דף קח עמוד ב

עריכה

יט א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף ב':

כ ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף ג':

כא ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ה, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ':

כב ז ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"א:

כג ט טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ג':

כד י טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ד':

כה כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ג סעיף ד':

כו ל טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ד':

דף קט עמוד א

עריכה

כז א טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ה':

כח ב טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ב':

כט ג סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ד:

ל ד ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ט:

לא ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ו':

לב ח טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ"ד:

לג ט מיי' פ"ט מהל' מקוואות הלכה י"ב, סמג עשין רמח:

דף קט עמוד ב

עריכה

לד א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ"ד:

לה ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ז:

דף קי עמוד א

עריכה

לו א טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ז:

דף קי עמוד ב

עריכה

לז א מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קכ, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"ב:

לח ב מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"א:

לט ג מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"ג בהג"ה:

דף קיא עמוד א

עריכה

מ א מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ד, סמג לאוין של:

מא ב מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט' והלכה י, סמג לאוין קב, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"א:

מב ג מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י"ב:

מג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ז סעיף א':

מד ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ב:

מה ו טור ושו"ע או"ח סי' ש"כ סעיף י"ח:

דף קיא עמוד ב

עריכה

מו א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ז סעיף א':  1. ^ לענ"ד צ"ל סמ"ג עשה רמו -- ויקיעורך