שולחן ערוך אורח חיים שכח כא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שורה אדם קילורין מערב שבת ונותן על גבי העין בשבת שאינו נראה אלא כרוחץ והוא דלא עמיץ ופתח ולא חיישינן משום שחיקת סממנים דכיון שלא התירו לו לשרותן אלא מערב שבת איכא היכרא:

מפרשים

 

מגן אברהם

(כא) קילורין:    ודוקא ברכה אבל בעב' אסור וכמ"ש סי' רנ"ב ס"ה:

(כב) כרוחץ:    ומאן דחזי סבר שהוא יין (רש"י) בתו' דף י"ח כתבו דלא שרי אלא באדם בריא ואינו מניחו בעין לרפוא' אלא תחת העין לתענוג:
 

באר היטב

(יד) קילורין:    ודוקא ברכה אבל בעבה אסור וכמ"ש סימן רנ"ב סעיף ה'.
 

משנה ברורה

(סח) קילורין - ודוקא בקילור צלול שאז נראה כרוחץ אבל בעבה אסור כמ"ש סימן רנ"ב ס"ה:

(סט) ולא חיישינן וכו' - ר"ל דהוא היודע דלרפואה קעביד אעפ"כ לדידיה איכא הכירא מדמצריך לשרותו מע"ש וצ"ל דהא דלא חששו בס"כ משום הוא עצמו שאני התם דכיון שדרך לרחוץ ביין לתענוג בעלמא לכך ליכא משום חשש כלל אבל הכא שאין עושים כן אלא לרפואה צריך הכירא [עו"ש ותו"ש]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש