עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ד

דף כ עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

ב ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ט , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכט סעיף ג:

ג ג מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

ד ד מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה יא והלכה יב , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נג:

ה ה מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נב:

ו ו ז מיי' שם הלכות יג יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נד:

ז ח מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

ח ט מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יז:

דף כא עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ט , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכט סעיף ג:

י ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

דף כא עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה טז:

יב ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

יג ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

דף כב עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה טו , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נא:

דף כב עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה טו , סמ"ג לאוין רמב:

טז ב מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה יד , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נד:

דף כג עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה יט , סמג לאוין רמ:

יח ב ג מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה יח:

דף כג עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קיד , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ב:

כ ב מיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה , סמג עשין יב:

דף כד עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ט:

כב ב ג מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה י:

כג ד ה מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ג:

כד ו מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה י:

כה ז מיי' פ"י מהל' שגגות הלכה ו , סמג עשין ריז:

דף כד עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה יב והלכה יג , ומיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה יז , סמג עשין פב ולאוין רמב , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכב:

כז ב מיי' שם , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רכב:

כח ג מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ג:

כט ד מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה א , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ג:

ל ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה יב , ומיי' פ"טו מהל' פסולי המוקדשין הלכה כ:

דף כה עמוד אעריכה

לא א ב מיי' פ"ג ופ"ד מהל' תמורה הל"א:

לב ג מיי' פ"ג מהל' תמורה הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה ב:

דף כה עמוד בעריכה

לג א מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה ב:

לד ב מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה יד:

לה ג מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה טו:

לו ד מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה יא:

דף כו עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה יב:

לח ב מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה יג , וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

לט ג מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ד:

דף כו עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ג , סמג עשין רי:

מא ב מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ג , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ז:

מב ג ד מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ה:

מג ה מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה יא , ומיי' פ"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח:


דף כז עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"טו מהל' פסולי המוקדשין הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה יא:

דף כח עמוד אעריכה

מה א (מיי' פ"ה מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח):

מו ב מיי' פ"טו מהל' פסולי המוקדשין הלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ה:

מז ג ד מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ה [ע"ש בכסף משנה ]:

מח ה מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה יז:

דף כח עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"טו מהל' פסולי המוקדשין הלכה יט:

נ ב נ"ל היתר מכאן לשערות שהנשים נשואות נותנות בראשיהם. (יהושע בועז). [בתשו' באר שבע סי' יח דחה ראיה זו בשתי ידים והאריך בראיות לאיסור]:

נא ג מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יג:

נב ד ה מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה טו , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יב:

נג ו מיי' פ"ג מהל' מעילה הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ג:

נד ז מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יב:

נה ח מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יד:

דף כט עמוד אעריכה

נו א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , ומיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יט , [ ומיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה י] , סמג עשה כא ועשה כו ועשה יב ועשה מד , טור ושו"ע או"ח סי' יז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' לז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תרנז , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ה , [ טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרעז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרפט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרטז סעיף ב ]:

נז ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יג:

נח ג מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ג וע"ש בכסף משנה:

נט ד מיי' פ"ז מהל' פסולי המוקדשין הלכה י , ומיי' פ"יט מהל' פסולי המוקדשין הלכה י , ומיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ו והלכה ז:

ס ה מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

סא ו מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ד והלכה ה , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ג:

סב ז מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה א:

סג ח מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ז:

סד ט מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה א:

סה י מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ז:

סו כ מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה א , סמג עשין קפב:

דף כט עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה טו:

סח ב מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ד , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלג:

דף ל עמוד אעריכה

סט א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה טו:

דף ל עמוד בעריכה

ע א ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה טו:

עא ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה טז:

עב ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה יז: