ספרי על דברים כג י


קיט.

כי תצא מחנה . כשתהיה יוצא, הוי יוצא במחנה.

על איביך . כנגד אויביך אתה (נלחם) [יוצא].

ונשמרת מכל דבר רע . שומע אני בטהרות ובטומאות ובמעשרות הכתוב מדבר, ת"ל " ערוה ". אין לי אלא ערוה, מנין לרבות ע"ז ושפיכות דמים, קללת השם? ת"ל ונשמרת מכל דבר רע . (יכול בטומאות ובטהרות ובמעשרות הכתוב מדבר? ת"ל " ערוה ".) מה ערוה מיחודת, מעשה שגלו בה כנענים ומסלק השכינה; כך כל מעשה, שגלו בה כנענים ומסלק שכינה.

כשהוא אומר " דבר רע ", אף לשון הרע.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג י - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-10