ספרי על דברים כג יז


קכו.

עמך ישב . (ולא) בעיר עצמו.

בקרבך . במקום שפרנסתו יוצאה.

] באחד שעריך ]. בשעריך , ולא בירושלים. כשהוא אומר " באחד שעירך ", שלא יהיה גולה מעיר לעיר.

בטוב לו . מנוה הרע לנוה היפה.

לא תוננו . זו אונאת דברים.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-17