פתיחת התפריט הראשי


קטו.

ולא אבה ה' א-להיך לשמוע אל בלעם, [ ויהפוך ]. מלמד (שאף) שהמקלל נתקלל. מפני מה? כי אהבך ה' א-להיך .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-06