ספרי על דברים כג יד


קכג.

ויתד תהיה לך על אזנך . אין " אזנך " אלא מקום זיינך.

והיה בשבתך חוץ . בישיבה [ולא בעמידה].

וחפרתה בה . שומע אני יהיה חופר באחת ומכסה באחת, [ת"ל ושבת וכסית ].

ר' ישמעאל אומר, מנין שלא יהא אדם הופך (מתניו כלפי דרום) [אחוריו כלפי המחנה]? ת"ל ( וחפרת בה ) ושבת וכסית את צאתך .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-14