ספרי על דברים כג ג


קיב.

לא יבא ממזר בקהל ה' . (בין איש בין אשה - לא יבוא ממזר, כל שהוא מומזר, מום זר) [מום זר. כל שהוא מום זר, בין איש בין אשה].

איזהו ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבא, דברי ר"ע, שנאמר לא יקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו [ … לא יבא ממזר ]. מה אשת אב מיוחדת, שאר בשר שהוא ב"לא יבא", והולד ממזר; כך כל שאר בשר שהוא בלא יבא, והולד ממזר.

שמעון התימני אומר, כל שחייבים עליה כרת בידי שמים - הולד ממזר, [שנאמר לא יקח איש את אשת אביו … ולא יבא ממזר . מה אשת אב מיוחדת, שחייבין עליה כרת בידי שמים, הולד ממזר; אף כל שחייבין עליה כרת בי"ש (=בידי שמים) - הולד ממזר].

ר' יהושע אומר, כל שחייבים עליהם כריתות (נ"א מיתות) ב"ד, הולד ממזר, שנאמר לא יקח איש את אשת אביו … ולא יבא ממזר . מה אשת אב מיוחדת, שחייבים עליה מיתת ב"ד והולד ממזר; אף כל שחייבים עליהם מיתות ב"ד - הולד ממזר.

גם דור עשירי . נאמר כאן " דור עשירי ", ונאמר למטן " דור עשירי ". מה " דור עשירי " האמור למטן עד עולם, אף " דור עשירי " האמור כאן עד עולם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג ג - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-03