משנה נדרים ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הנודר מן הירק מותר בדלועים רבי עקיבה אוסר אמרו לו לרבי עקיבה והלוא אומר הוא אדם לשלוחו קח לנו ירק מן השוק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועים אמר להן וכן הדבר או שמא אומר הוא לו לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדלועים בכלל הירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש.

(ב) הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אינו אסור אלא מחמשת המינים בלבד רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינים אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן והירק.

(ג) הנודר מן הכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה אמר קונם צמר עולה עליי מותר לכסות בגיזי צמר פשתן עולה עליי מותר לכסות באניצי פשתן רבי יהודה אומר הכל לפי הנודר טען והזיע והיה ריחו קשה אמר קונם צמר ופשתים עולים עליי מותר לכסות ואסור להפשיל לאחוריו.

(ד) הנודר מן הבית מותר בעליה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין עליה בכלל הבית הנודר מן העליה מותר בבית (ה) הנודר מן המיטה מותר בדרגש דברי רבי מאיר וחכמים אומרין דרגש בכלל המיטה הנודר מן הדרגש מותר במיטה הנודר מן העיר מותר ליכנס בתחומה ואסור ליכנס לעיבורה אבל הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים.

(ו) קונם פירות האלו עליי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאיני אוכל שאיני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין (ז) האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עליי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאיני אוכל שאיני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורים.

(ח) שאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני הפסח מותר לאכל ולהתכסות אחר הפסח שאת עושה עד הפסח איני אוכל שאת עושה עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכל ולהתכסות אחר הפסח (ט) שאת נהנית לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח ואחר הפסח בלא יחל דברו (במדבר ל ג) שאת נהנית לי עד החג אם הלכת לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח.

הדף הראשי של משנה נדרים ז