משנה נדרים ז רמבם

נוסח הרמב"ם

עריכה

(א) הנודר מן הירק -

מותר - בדלועים.
רבי עקיבה - אוסר.
אמרו לו לרבי עקיבה:
והלוא אומר הוא אדם, לשלוחו:
קח לנו ירק - מן השוק,
והוא אומר:
לא מצאתי - אלא דלועים?
אמר להן: וכן הדבר?
או שמא אומר הוא לו:
לא מצאתי - אלא קטנית,
אלא שהדלועים - בכלל הירק.
ואסור - בפול המצרי לח,
ומותר - ביבש.


(ב) הנודר מן הדגן -

אסור - בפול המצרי יבש,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
אינו אסור - אלא מחמשת המינים בלבד.
רבי מאיר אומר:
הנודר מן התבואה -
אינו אסור - אלא מחמשת המינים,
אבל הנודר מן הדגן -
אסור - בכל,
ומותר - בפירות האילן, והירק.


(ג) הנודר מן הכסות -

מותר - בשק, וביריעה, ובחמילה.
אמר קונם צמר - עולה עלי,
מותר - לכסות בגיזי צמר.
פשתן - עולה עלי,
מותר - לכסות באניצי פשתן.
רבי יהודה אומר:
הכל - לפי הנודר,
טען, והזיע - והיה ריחו קשה,
אמר: קונם צמר ופשתים - עולים עלי,
מותר - לכסות,
ואסור - להפשיל לאחוריו.


(ד) הנודר מן הבית -

מותר - בעליה,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
עליה - בכלל הבית.
הנודר מן העליה -
מותר - בבית.


(ה) הנודר מן המיטה -

מותר - בדרגש,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
דרגש - בכלל המיטה.
הנודר מן הדרגש -
מותר - במיטה.
הנודר מן העיר -
מותר - ליכנס בתחומה,
ואסור - ליכנס לעיבורה.
אבל, הנודר מן הבית -
אסור - מן האגף ולפנים.


(ו) [ה] *הערה 1: קונם פירות האלו - עלי,

קונם הן - על פי,
קונם הן - לפי,
אסור - בחילופיהן, ובגידוליהן.
שאיני אוכל,
שאיני טועם,
מותר - בחילופיהן,
ובגידוליהן - בדבר שזרעו כלה,
אבל - דבר שאין זרעו כלה,
אפילו גידולי גידולין - אסורין.


(ז) האומר לאשתו:

קונם מעשה ידיך - עלי,
קונם הן - על פי,
קונם הן - לפי,
אסור - בחילופיהן, ובגידוליהן.
שאיני אוכל,
שאיני טועם,
מותר - בחילופיהן,
ובגידוליהן - בדבר שזרעו כלה,
אבל - בדבר שאין זרעו כלה,
גידולי גידולין - אסורים.


(ח) [ו] שאת עושה - איני אוכל עד הפסח,

שאת עושה - איני מתכסה עד הפסח,
עשתה לפני הפסח -
מותר לאכל, ולהתכסות - אחר הפסח.
שאת עושה עד הפסח - איני אוכל,
שאת עושה עד הפסח - איני מתכסה,
עשתה לפני הפסח -
אסור לאכל, ולהתכסות - אחר הפסח.


(ט) שאת נהנית לי - עד הפסח,

אם הולכת את לבית אביך - עד החג,
הלכה לפני הפסח -
אסורה בהנאתו - עד הפסח.
ואחר הפסח - בלא יחל דברו (במדבר ל ג).
שאת נהנית לי - עד החג,
אם הלכת לבית אביך - עד הפסח,
הלכה לפני הפסח -
אסורה בהנאתו - עד החג,
ומותרת לילך - אחר הפסח.

הערות

עריכה
  • הערה 1: [] סימון חלוקת משניות בנוסח המשנה להרמב"ם

הדף הראשי של משנה נדרים ז