משנה כתובות ג ח

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת כתובות · פרק ג · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

כל מקום שיש מכר, אין קנס.

וכל מקום שיש קנס, אין מכר.

קטנה יש לה מכר ואין לה קנס.

נערה יש לה קנס ואין לה מכרכג.

הבוגרת אין לה לא כה מכר ולא קנס.

משנה מנוקדת

כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר, אֵין קְנָס;

וְכָל מָקוֹם שְׁיֵּשׁ קְנָס, אֵין מֶכֶר.
קְטַנָּה יֵשׁ לָהּ מֶכֶר, וְאֵין לָהּ קְנָס.
נַעֲרָה יֶשׁ לָהּ קְנָס, וְאֵין לָהּ מֶכֶר.
הַבּוֹגֶרֶת אֵין לָהּ לֹא מֶכֶר וְלֹא קְנָס:

נוסח הרמב"ם

כל מקום שיש מכר - אין קנס.

וכל מקום שיש קנס - אין מכר.
קטנה -
יש לה מכר - ואין לה קנס.
נערה -
יש לה קנס - ואין לה מכר.
בוגרת -
לא מכר - ולא קנס.

פירוש הרמב"ם

בכאן אבאר לך אלו השמות על מה הם נופלים ולא יצטרך להחזירם בכל מקום.

וזה שהאישה מיום לידתה עד שנשלמו לה שתים עשרה שנה שלמים ויום אחד נקראת קטנה, בין שהביאה שתי שערות או לא הביאה.

ואם הביאה שתי שערות אחר אלו השנים נקראת נערה כשתביא שתי שערות.

ואם לא תביא שתי שערות הרי היא עומדת בקטנותה כל זמן שלא תביא עד שנשלמה עשרים שנה.

וכשנשלמה עשרים שנה ולא הביאה שתי שערות ונראה בה סימני איילונית, הרי היא איילונית.

ואם לא נראו בה סימני איילונית תעמוד עד תשלום שלושים וחמש שנה, והיא כמו כן נקראת קטנה כל זה הזמן ודינה כדין קטנה עד שתביא שתי שערות, ואם לא תביא תהיה איילונית ואפילו לא נראו סימני איילונית.

וכל זמן שהביאה שתי שערות אחר שתים עשרה שנה ויום אחד עד תשלום שלושים וחמש שנה, מיד שתביא נקראת נערה, ותעמוד אחר הבאת שתי שערות ששה חדשים והיא נערה וזהו זמן הנערות, ואחר הששה חדשים נקראת בוגרת. ושמור זה הלשון אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד.

וסבירא ליה לרבי מאיר שקטנה ימכור אותה אביה והבא עליה אינו נותן קנס, ונערה אין לאביה בה רשות למוכרה והבא עליה נותן קנס. והמשנה שאמרה כל מקום שיש מכר אין קנס הוא אליבא דרבי מאיר.

וחכמים חולקין עליו ואמרו, הבא על הקטנה אחר שלוש שנים ויום אחד עד שתבגור חייב בקנס, ולפיכך יש מכר במקום קנס לפי סברתם. אבל בוגרת אין מחלוקת ביניהם שהיא אין לה לא מכר ולא קנס אבל בושת ופגם יש לה כשנאנסה, אבל כשנתפתתה אין לה כלום.

ואין הלכה כרבי מאיר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל מקום שיש מכר - לאב בבתו, דהיינו בקטנותה, אין לו בה קנס, דאין קנס לקטנה. ולית הלכתא כהא מתניתין, דהא מתניתין ר' מאיר היא דאמר קטנה אין לה קנס. אבל חכמים אומרים קטנה יש לה קנס, כב והלכה כחכמים. וקטנה לענין זה היא מבת ג' עד י"ב שנה ויום אחד ותביא שתי שערות:

כל מקום שיש קנס - משהיא נערה. והיא כשתהיה בת י"ב שנה ויום אחד והביאה שתי שערות, שזו יש לה קנס:

אין מכר - שאין אדם מוכר את בתו כשהיא נערה:

הבוגרת - מבת שתים עשרה שנה וששה חדשים ויום אחד והביאה שתי שערות היא הנקראת בוגרת, כד ואין אביה יכול למכרה ואין לה קנס:

פירוש תוספות יום טוב

כל מקום וכו'. לאו לאתויי אתא דהא אין לנו אלא האי דקחשיב וסימנא בעלמא הוא וכה"ג זה הכלל במשנה ב' פרק ד' דמגילה ועוד דבפ"ק דחולין תנן לה כל מקום כו' בהדי אינך כל מקום דהתם ולא פירש אי אלו הן והכא אע"ג דמפרש להו ניחא ליה למנקט מעיקרא לישנא דהתם:

קטנה כו' ואין לה קנס. וילפינן לה בגמרא מדכתיב (דברים כ"ב) ולו תהיה לאשה במהוה עצמה הכתוב מדבר. וכתב הר"ב אבל חכמים אומרים קטנה יש לה קנס ומפרש בגמרא משום דאמר קרא נער אפילו קטנה במשמע כלומר דכתיב נער בלא ה"א. ועיין מ"ש בסוף פ"ח דסנהדרין:

נערה וכו' ואין לה מכר. דתניא יכול ימכור אדם בתו כשהיא נערה אמרת מכורה כבר יוצאה עכשיו שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר. רש"י ואיתא בגמרא דרפ"ח דערכין דף כ"ט:

[*הבוגרת. פי' הר"ב מבת י"ב כו' והביאה שתי שערות היא נקראת בוגרת ומצאתי *) בגליון דפוס ש"ע י"ד סימן רל"ד וז"ל שם בוגרת כלומר מלאה שער כי תרגום ירושלמי על איש שעיר גבר בגר עכ"ל ושלא בדקדוק כתב כן דהא משהביאה שתי שערות סגי אבל ר"ל שמתחלת להתמלא בשער וכך הוה ליה לכתוב]:

הבוגרת אין לה לא מכר ולא קנס. ודייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל מפותה בוגרת אין לה כלום. הרי"ף. דהא בוגרת אין לאביה כלום. ואי מפותה מחלה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כב) (על הברטנורא) בגמ' מפרש טעמייהו מקראי:

(כג) (על המשנה) מכר. דתניא, יכול ימכור אדם בתו כשהיא נערה, אמרת, מכורה כבר יוצאה, עכשיו שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר. רש"י:

(כד) (על הברטנורא) איש שעיר, תרגום ירושלמי גבר בגר:

(כה) (על המשנה) אין לה כו'. ודייקינן מינה, הא בושת ופגם אית לה. ודוקא אנוסה, אבל מפותה אין לה כלום. הרי"ף. דהא בוגרת אין לאביה כלום, ואי מפותה מחלה:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל מקום וכו':    נלע"ד לומר דכל מקום דקתני לאתויי אפי' היתה חרשת או שוטה או אילונית יש לה קנס או מכר והיינו נמ' דקתני כל מקום ולא קתני כל זמן. ונלע"ד עוד דמשום דקתני כמה דינין במתני' דלעיל דפטור מקנס וחייב בבושת ופגם קתני השתא להאי מתני' דבעי למתני בה דבוגרת לא מכר ולא קנס הא בושת ופגם אית לה אם היא אנוסה כמו שאכתוב בסמוך והדר תני בתר הכי האומר פתיתי בתו של פלוני דחייב נמי בושת ופגם ופטור מקנס: ותוספת יום טוב כתב דלסימנא בעלמא נקטיה ולא מרבי מידי או אשגרת לישנא דבפ"ק דחולין נקט הכא: וביד פ"א דהלכות נערה בתולה סי' ח' ט':

{{#קיים:תפארת ישראל על כתובות ג|

תפארת ישראל

יכין

כל מקום שיש מכר:    לאב בבתו, דהיינו בקטנותה:

אין קנס:    הבועלה אין צריך לשלם קנס:

וכל מקום שיש קנס:    דהיינו בנערותה:

ואין לה קנס:    וקיימא לן כחכמים דיש קנס לקטנה כל שהיא למעלה מג' שנים ויום א':

נערה:    בת י"ב שנים ויום א' שהביאה ב' שערות, היא נערה ו' חדשים, ואח"כ היא בוגרת [פירוש המלה בל"א [האאריגע]. דתרגום איש שעיר גבר בגר (כ(שו"ע יו"ד רלד, א)) ע"ש הכ' שדיך נכונו ושערך צמח יחזקאל ט"ז ז']:

בועז


פירושים נוספים