פתיחת התפריט הראשי

שחרית ליום הכיפוריםעריכה

קריאת התורה לשחריתעריכה

קריאת התורה בספר התורה הראשון מתוך...

הפסוקים לקריאת התורה יהיו כאן

מפטיר לשחריתעריכה

קריאת התורה למפטיר בספר התורה השני מתוך ספר במדבר, פרשת פינחס.

הפסוקים לקריאת המפטיר יהיו כאן

הפטרה לשחריתעריכה

הפטרת יום הכיפורים בשחרית: "ואמר סֹלו סֹלו".

  • עיקר ההפטרה בכל העדות: "ואמר סֹלו סֹלו פנו דרך..." (ישעיהו נז יד) עד "...והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר" (נח יד).
  • תוספת חתימה בת שני פסוקים לתימנים ולאיטלקים: "ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב..." (נט כ) עד "...ומפי זרעך מפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" (נט כא).
  • עיקר ההפטרה מתחיל בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, ומסתיים בסוף עוד שתי פרשות. תוספת החתימה היא שני הפסוקים האחרונים של פרשה.

פסוקי ההפטרה יהיו כאן

מנחה ליום הכיפוריםעריכה

קריאת התורה למנחהעריכה

קריאת התורה למנחה מתוך...

הפסוקים לקריאת התורה יהיו כאן

הפטרה למנחהעריכה

הפטרת יום הכיפורים במנחה: ספר יונה.

  • פסוק לפתיחה לאיטלקים מסוף ספר עובדיה: "ועלו מושִעים בהר ציון לשפֹט את הר עשו, והיתה לה' המלוכה" (עובדיה א כא). פסוק זה בא מיד לפני ספר יונה בסדר המקרא.
  • עיקר ההפטרה בכל העדות הוא ספר יונה: "ויהי דבר ה' אל יונה בן אמתי לאמר..." (יונה א א) עד "...הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" (ד יא).
  • תוספת חתימה בת שלושה פסוקים מסוף ספר מיכה: "מי אל כמוך נֹשא עון ועֹבר על פשע..." (ז יח) עד סוף הספר: "...אשר נשבעת לאבֹתינו מימי קדם" (ז כ). תוספת זו אינה נאמרת בקצת קהילות באשכנז. ספר מיכה בא לאחר יונה בסדר המקרא.

פסוקי ההפטרה יהיו כאן