מצודות על משלי ח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא חכמה תקרא" - ר"ל: מעלת החכמה הלא נכרת מפאת עצמה, וכאילו היא תאמר אמריה להמשך אחריה.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בראש מרומים" - כאילו עומדת בראש ההרים הרמים להשמיע קולה למרחוק.

"עלי דרך" - נצבה אצל דרך מקום יתפרשו ממנו נתיבות רבות, ומצויים שם אנשים רבים עוברים ושבים. 

מצודת ציון

"בית" - מקום.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ליד שערים" - וסמוך הוא אל מקום השערים אשר לפתח הקריה.

"מבוא פתחים" - ר"ל: עשויים המה לבוא בפתחיה, כי השערים ההמה פתוחים ועומדים, ולזה רבים נכנסים ויוצאים בהם.

"תרונה" - שמה מכרזת החכמה את אמריה. וכל זה הוא ענין מליצה לומר: הלא שבחה ידוע וכאילו מכרזת בפרסום רב. 

מצודת ציון

"ליד" - למקום.

"לפי קרת" - לפתח העיר.

"תרונה" - ענין הכרזה, כמו (משלי א): "בחוץ תרונה".

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אליכם" - ואלה אמריה: אליכם אישים וגו'. 

מצודת ציון

"אישים" - אנשים.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערמה" - התחכמות ותחבולות להערים להסיר הפתיות.

"הבינו לב" - תנו בינה אל הלב.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגידים" - ר"ל דברים חשובים ונכבדים.

"ומפתח שפתי" - מה ששפתי פותחים לדבר המה דברים מישרים. וכפל הדבר במ"ש. 

מצודת ציון

"נגידים" - שרים וחשובים.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותועבת וגו'" - דברי רשע מתעבות שפתי מלדברם. 

מצודת ציון

"יהגה" - ידבר.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצדק כל אמרי פי" - נאמרים בצדק. 

מצודת ציון

"נפתל" - עקמימות, כמו (תהלים יח): "ועם עקש תתפתל".

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למבין" - למי שיש לו בינה להבין אמריה. 

מצודת ציון

"נכוחים" - ענין יושר, כמו (עמוס ג): "עשות נכוחה".

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל כסף" - ר"ל: היו רוצים לקחת מוסר תוכחתי מלקחת את הכסף

מצודת ציון

"מחרוץ" - מין זהב טוב.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל חפצים" - כל הדברים שאדם חפץ ורוצה בהם לא ידמו אליה.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שכנתי ערמה" - אני שוכן בערמה, ר"ל: אי אפשר לעשות תחבולות להערים להנצל מיד היצר הרע המסית בזולת חכמת התורה.

"ודעת" - אני ממציא להודיע מחשבות העוזרים על הצלה מיד היצר הרע המסית. וכפל הדבר במלות שונות. 

מצודת ציון

"מזמות" - מחשבות.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יראת ה'" - תוכן יראת ה' היא לשנוא את הרע, והם הגאות ודרכי עבירה והמהפך אמרי פיו ממחשבות לבו.

"שנאתי" - ר"ל את כל אלה שנאתי גם אני. 

מצודת ציון

"גאה וגאון" - שניהם ענין גאוה.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לי עצה" - בי ימצא עצה להנצל מיד היצר הרע המסית.

"ותושיה" - ר"ל: על ידי יותש כח היצר הרע.

"אני בינה" - אני הנותן בינה להלחם למולו.

"לי גבורה" - על ידי יתגבר עליו. וכפל הדבר פעמים הרבה כדרך המליצה ולחזוק הענין. 

מצודת ציון

"ותושיה" - תשות הכח.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בי מלכים ימלוכו" - על-ידי תתקיים מלכותם, אם יתנהגו במשפט התורה.

"יחוקקו צדק" - על-ידי יעשו חוקים צודקים וישרים. 

מצודת ציון

"ורוזנים" - שרים.

"יחוקקו" - מלשון חוק וגזרה.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בי שרים" - על-ידי תתקיים ממשלת השרים והנדיבים שבכל השופטים, כי כאשר ילכו בחוקות התורה תמשך ממשלתם. 

מצודת ציון

"ישורו" - יעטו שררה וממשל.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אוהבי אהב" - אוהב אני את האוהבים אותי.

"ומשחרי" - הדורשים להבין אמרי ימצאו בי טעמים הרבה. 

מצודת ציון

"אהב" - כמו אאהב.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתי" - על-ידי ישיג עושר וכבוד.

"הון עתק וצדקה" - ישיג הון חזק רב, ובצדקה תנתן לו מה', כי לא יקופח שכר תורתו לעולם הבא בעבור ההון שהשיג. 

מצודת ציון

"עתק" - חוזק, כמו (תהלים צד): "יביעו ידברו עתק".

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פריי" - מתן שכר התורה.

"ותבואתי" - מוסב על מלת טוב, לומר: ותבואתי טוב מכסף נבחר ומעולה. וכפל הדבר במילים שונות.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אהלך" - אני מוליך את האדם בדרך צדקה וגו'.

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יש" - ר"ל: יש אתי טובה הרבה להנחיל את אוהבי, ואמלא את אוצרותיהם מן הטובה.

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' קנני" - ברא אותי להיות קנויה לו, וכן (בראשית יד): "קונה שמים".

"ראשית דרכו" - בתחילת הבריאה.

"קדם" - קודם מעשיו.

"מאז" - מכבר, ר"ל מזמן רב.

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעולם" - מימות עולם אני נסוכה ומושלת.

"מראש" - אני מן הראשונים, מהקודמים לבריאת הארץ. כי אמרו רז"ל: שבעה דברים קדמו לבריאת העולם, והתורה אחת מהם. 

מצודת ציון

"נסכתי" - ענין ממשלה, כמו (יהושע יג): "נסיכי סיחון".

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באין תהומות" - בעוד לא היו תהומות נבראתי אני. 

מצודת ציון

"חוללתי" - ענין בריאה, כמו (תהלים צ): "ותחולל ארץ".

"נכבדי מים" - ריבוי המים, כמו (במדבר כ): "בעם כבד".

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא נטבעו ונקבעו ההרים בארץ, ולפני הגבעות נבראתי אני. 

מצודת ציון

"הטבעו" - מלשון טביעה.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד לא" - מוסב על חוללתי, לומר: חוללתי עד לא עשה הארץ וחוצות והתחלת עפר האדמה המיושבת מבני אדם. וכפל הדבר כדרך המליצה. 

מצודת ציון

"תבל" - כן נקראת הארץ המיושבת מבני אדם.

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהכינו" - בעת הכינו את השמים הייתי שם אני, כלומר נבראתי קודם להן.

"בחוקו" - בעת חקק עגול הארץ לכסות על-פני התהום. 

מצודת ציון

"בחוקו" - מלשון חקיקה.

"חוג" - הוא העיגול, הנעשה ע"י כלי ולה ב' ראשים, יעמיד ראש האחד במקום עמדו והשני יסבב סביבו ונעשה עיגול. וכן (ישעיהו מ): "היושב על חוג הארץ".

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באמצו" - בעת חיזק את השחקים אשר המה ממעל, ובעת חיזק את מעינות התהום

מצודת ציון

"באמצו" - מלשון אומץ וחוזק.

"בעזוז" - מלשון עוז.

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשומו" - בעת שם לים חוק וגבול, אשר מי הים לא יעברו פי ה' ללכת מהגבול ולהלאה.

"בחוקו" - בעת חקק יסודי הארץ. וכל זה מוסב על "שם אני" האמור במקרא שלפני פניו.

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואהיה" - הייתי מגודלת אצלו, והייתי לו לשעשוע בכל יום, ובכל עת הייתי משחקת ומשמחת לפניו כבת האהובה לאביה. 

מצודת ציון

"אמון" - ענין גידול הילד והתעסקות בו, כמו (ישעיהו מט): "והיו מלכים אומניך".

"שעשועים" - ענין התעסקות לשמוח.

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משחקת" - אני היא המשמחת אנשים בתבל ארצו ושעשועי היא עם בני אדם ר"ל המה שמחים בי ואני בהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה בנים" - הואיל ואני חשובה כל-כך, מהראוי שתשמעו לי, ואשרי לאלו אשר ישמרו דרכי.

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמעו" - בתחלה שימעו המוסר להיות יראת ה' על פניכם, ואחר-כך לימדו חכמה; ואז בודאי לא תבטלו את החכמה, הואיל ותקדים לה היראה. 

מצודת ציון

"ואל תפרעו" - אל תבטלו, כמו (שמות ה): "תפריעו את העם".

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשקוד" - למהר לבוא אל דלתותי בכל יום, ולשבת בקבע במזוזות פתחי, כדרך השומר היושב ומשמר בקבע. 

מצודת ציון

"לשקוד" - ענין מהירות, כמו (ירמיהו א): "שוקד אני".

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפק" - ומוציא רצון מה', ר"ל ה' יהיה מרוצה לו. 

מצודת ציון

"ויפק" - ויוציא, כמו (משלי ג): "יפיק תבונה".

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחטאי" - אבל החוטא לי וממאס בי הוא בעצמו גוזל נפשו, כי מאבדה.

"כל משנאי וגו'" - כפל הדבר במילים שונות.