מצודות על ירמיהו לו ב

מצודות על ירמיהו • פרק לו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"מיום דברתי" - רצה לומר כל היעודים אשר דברתי אליך מיום שהתחלתי לדבר אליך והוא מימי יאשיהו ועד היום הזה את כולם תזכיר בה

"את כל הדברים" - ארז"ל שזאת היתה מגלת איכה ומה שאמר את כל הדברים וגו' ר"ל שיזכיר בה את כל המאורעות רעות אשר ייעד מאז על ישראל ועל יהודה אשר כן באו וגם היעודים העתידים לבוא על כל האומות בעת יקח מהם נקמת עמו וכמ"ש תבא כל רעתם וגו' (איכה א) וכן נאמר שישי ושמחי בת אדום וגו' (שם ד) והדומים

"אליה" - כמו עליה

"מגלת ספר" - הקלף קרוי מגלה וכשהיא כתובה קרויה מגלת ספר וקראה ע"ש סופה כי כשלקחה עדיין לא כתב בה וכן וטחני קמח (ישעיהו מז)