מהרש"ל על הש"ס/שבת/פרק יג

‏‏

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קה עמוד אעריכה

רש"י בד"ה ר' אליעזר אתא לפרושי שיעור כו' כצ"ל. ונ"ב ס"א ר' אליעזר אתא לפלוגי אשיעור שמנו חכמים:


דף קו עמוד אעריכה

רש"י בד"ה כי כסתא כו' ומולל לפנים והתפירה מתיישבת הסיט כו' כצ"ל:

בד"ה הסיט כפול שבין אצבע לאמה כמו כו' כצ"ל:

בד"ה נראה בעיני כו' בחמתו ובאבלו ועל כו' ובאבלו ועל מתו כו' כצ"ל:

בד"ה והא מתו נמי קתני במתני' כצ"ל:

בד"ה ופרכינן ואי חכם הוא זה שמת חיובי וכו' כצ"ל והד"א:

תוס' אחר ד"ה לא צריכא כו'. נ"ב ד"ה שרגש עליהן ההר להורגן כו' משום שלא אשכחן דכתיב ביה ויבכו אותו שלשים יום במשה ואהרן ע"כ תוס' שנ"ץ:

רש"י בד"ה חוץ מחובל כו' פטור מכולם מפני כו' כצ"ל:

בד"ה וברייתא כו' עצים באור לקדרתו כו' כצ"ל:

בד"ה הצד כו' בלע"ז חייב דזו היא כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה בחובל וצריך כו' אפי' באין צריך לכלבו כו'. נ"ב לאו דוקא אלא כלומר מקלקל גדול שאין בו תיקון כלל והשתא ס"ד אפי' באין צריך כו' אבל לפי האמת לא מחייב ר"ש אלא בצריך לכלבו אף לר' אבהו ומ"מ איירי בדלית ביה תיקון כלל כגון שהוא באיסורי הנאה אלא מחמת שהוא סבר שמותר ליהנות בו כו' וצריך לו הוי צריכה לגופה ור' יוחנן פוטר כה"ג אף לר"ש דסוף סוף מקלקל גמור בלי תיקון הוא ודו"ק:


דף קו עמוד בעריכה

גמ' וצבי לגינה ולחצר ולביברין חייב רשב"ג כצ"ל:

רש"י בד"ה המחוסר כו' כדמפרש לקמן בגמ' כצ"ל:


דף קז עמוד אעריכה

רש"י בד"ה תחת כנפיו כו' שננעל בפניו מאליו כצ"ל: