אוהב ישראל

ספר
אוהב ישראל
הן הנה אמרות טהורות עינים מאירות

שיצאו מפה קדוש פום ממלל רברבן מקור מים חיים

כבוד אדומו״ר גאון תפארת ישראל הרב הצדיק המפורסם

אוהב נאמן לבית ישראל איש אלהים קדוש רשכבה״ג

שלשלת היוחסין מדורי דורות כקש"ת נודע בשער בת רבים

מהור"ר אברהם יהושע העשיל זצוקללה"ה

אב"ד דק"ק אפטא

ולסוף ימיו תקע אהלו של תורה בק"ק מעזיבוז יצ"ו


הובא לבית הדפוס ע"י נכדו הרב וכו' מוה' משולם זוסיא נ"י מזינקוב

וכוונת הבאת הספר לבית הדפוס ואשר אחרתי עד כה וטעם קריאת שם הספר יבואר אי"ה בהקדמה


בשנת תרכג לפ"ק
נוסח דפוס ראשון לבוב תקמ"ח


דפי פתיחהעריכה

על התורהעריכה

בראשיתעריכה

שמותעריכה

ויקראעריכה

במדברעריכה

דבריםעריכה

מועדיםעריכה

ליקוטיםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה