א מטל כס דלוט לאשקאה ית מצראי הא יי מתגלי בענן יקרה לאתפרעא ממצרים ויתברו טעות מצראי מן קדמוהי ולבא דמצראי יתמסי במעיהון:

ב ואגרי מצראי במצראי ויגיחון קרב גבר באחוהי וגבר בחברה קרי בקרי ומלכו במלכו:

ג ותתמסי רוחא דמצראי במעיהון וחכימהון אסלעם ויתבעון מן טעון ומן חרשין ומן בידין ומן זכורו:

ד ואמסר ית מצראי בדי רבון קשי ומלך תקיף ישלוט בהון אמר רבון עלמא יי צבאות:

ה ויצדון מיא מימא ונהרהון יחרוב וייבש:

ו ויצדון נהרותהון ויבשון ויחרבון נהריהון עמיקיא קני וגומא לא יסקון:

ז וייבש רובה דנהרא ויהי בכיפי וכל בית מזרע נההון ייבש ויחרב ולא יצמח:

ח ויצדון צידי נוניא ויתאבלון כל דהוו רמן בנהרא חכתא ופרסי מצדן על אפי מיא יצדון:

ט ויבהתון פלחי כתנא דסריקין ומחן מנה מצדן:

י ויהי אתר בית שתי מחא כבישין אתר דהוו עבדין סכרא וכנשין מיא גבר לנפשה:

יא ברם אטפשו רברבי טאנס חכימיא דמלכוהי לפרעה מלך דטעו איכדין תמרון לפרעה בני חכימין אנחנא ואת בר מלכין מלקדמין:

יב אן אינון חכימך ויחוון כען לך וידעון מה מלך יי צבאות על מצרים:

יג אטפשו רברבי טאנס טעו אנש מפיס אטעיו ית מצראי רבני פלכהא:

יד יי רמא ביניהון רוח דטעו ואטעיאו ית מצרים בכל עובדיהון כמא דטעי רויא ומדשדש בתיובה:

טו ולא יהי למצרים מלכא דמלך ריש והגמון שלטון ואטרון:

טז בעדנא ההיא יהון מצראי חלשין כנשין ויזועון ויתברון מן קדם ארמות גבורתא דיי צבאות דהוא מרים עליהון:

יז ותהי ארעא דבית יהודה למצרים לדחלא כל דידכר יתה ליה יזוע מן קדם מלכא דיי צבאות דהוא מליך עליהון:

יח בעדנא ההיא יהוין חמש קרוין בארעא דמצרים ממללן ממלל כנענאה וקימן בשמא דיי צבאות קרתא דבית שמש דעתידא למחרב יתאמר היא חדא מנהון:

יט בעדנא ההיא יהי מדבחא מתקן קדם יי בגו ארעא דמצרים וקמתא בסטר תחומה קדם יי:

כ ויהי לאת ולסהיד קדם יי צבאות בארעא דמצרים ארי יצלון קדם יי מן קדם דחקיהון וישלח להון פרק ודין וישיזבינון:

כא ותתגלי גבורתא דיי לאוטבא למצראי וידעון מצראי למדחל מן קדם יי בעדנא ההיא ויפלחון בנכסת קודשין ובקורבנין וינדרון נדרין קדם יי וישלמון:

כב וימחי יי ית מצרים מחא ויסנון ויתובון לפולחנא דיי ויקבל צלותיהון ויסי יתהון:

כג בעדנא ההיא תהי אורח כבישא ממצרים לאתור וינוחון אתוראי למצראי ומצראי באתוראי ויפלחון מצראי ית אתוראי:

כד בעדנא ההיא יהי ישראל תליתאה למצראי ולאתוראי ברכא בגו דארעא:

כה דברכה יי צבאות למימר בריך עמי דאפקית ממצרים דעל דחבו קדמי אגליתי יתהון לאתור וכדו דתבו מתקרן עמי ואחסנתי ישראל: