ש"ך על יורה דעה קפא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) מימין ומשמאל. אצל האזן:


סעיף געריכה

(ב) כעין תער. שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער:


סעיף העריכה

(ג) אבל מותר כו'. דל"ד לקטן דאתי לכלל חיובא כשיהיה גדול:

(ד) ויש מסתפקים כו'. בעט"ז השמיט זה ולא כ' רק הסברא הראשונה וכ"נ דעת הב"ח:


סעיף זעריכה

(ה) עבדים. אע"פ שדינם כנשים לענין חיוב מצות חייבין בהקפת ראש דנשים לא אימעטו מהקפת ראש אלא מדכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנם והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתת זקן דהא לית להו זקן ליתנהו נמי בהקפת הראש הלכך עבדים כיון דאית להו זקן ליתנהו בכלל היקש זה:


סעיף חעריכה

(ו) אסורים. מספק:


סעיף יעריכה

(ז) מיהו נראה כו'. והב"ח ס"ט כתב דצריך ליזהר שלא יגלח תחת הגרון כלל לא בתער ולא במספרים כעין תער כו' מיהו הא ודאי שרי כשאינו מגלח סמוך לבשר לגמרי אלא מניח קצת שיער דאין כאן השחתת זקן ע"כ ול"נ דעת הרב עיקר כיון דכל הפוסקים כתבו סתמא דבמספרים מותר אם כן הא דתרומת הדשן חומרא היא והבו דלא לוסיף עלה:


סעיף יבעריכה

(ח) בהקפת ראש האיש. לעיל ס"ו והב"ח חלק וכתב לאפי' מאן דמתיר בהקפת ראש האיש מודה דבהשחתת הזקן איכא איסור' מדרבנן להשחית זקן האיש ותימה דהא הקפה נלמד מהשחתה דכי היכי דליתנהו בבל תשחית שאין להם זקן ליתנהו בבל תקיף אם כן אם מותרים בהקפה כ"ש בהשחתה וק"ל: