מגן אברהם על אורח חיים סב

סעיף בעריכה


(א) בכל לשון:    דוקא כשמבין הלשון וה"ה בתפלה וב"ה אבל קידוש וברכת הפירות וברכת המצות והלל יוצא אפילו אינו מבין הלשון [תו' רפ"ז דסוטה] וע' מ"ש ריש סימן קצ"ג:

סעיף דעריכה


(ב) שלא יהא המקום כו':    כגון בית האמצעי של מרחץ שמותר להרהר ואסור לדבר כמ"ש סי' פ"ד ובשל"ה דף ס"ו כ' דמ"ש תר"י שיהרהר בלבו היינו שיחשוב בלבו שמחויב לברך ויצטער על כך על שאינו יכול לברך עכ"ל אין ל' תר"י משמע כן:

סעיף העריכה


(ג) צריך ש"ץ כו':    העולת תמיד לא עיין סי' ס"ה ס"ב: